Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPHC về xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM) 125 triệu đồng vì không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể, việc HPG không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập, là vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Phạt Tập đoàn Hoà Phát 125 triệu đồng vì
Các nhân sự trong Hội đồng quản trị của Tập đoàn Hoà Phát (nguồn: HPG)

Theo Báo cáo thường niên năm 2021 của HPG, Hội đồng quản trị của Tập đoàn có 7 người, gồm: Chủ tịch Trần Đình Long; 3 Phó chủ tịch: Trần Tuấn Dương, Nguyễn Mạnh Tuấn và Doãn Gia Cường; 3 thành viên Hội đồng quản trị còn lại gồm: Hoàng Quang Việt, Nguyễn Việt Thắng (kiêm Tổng giám đốc) và Nguyễn Ngọc Quang. Trong đó, ông Trần Đình Long là người sở hữu cổ phiếu HPG nhiều nhất với tỷ lệ 26,08% (tại ngày 31/3/2022).

Người có trình độ chuyên môn cao nhất trong Hội đồng quản trị của HPG là Doãn Gia Cường với trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh, còn người có trình độ thấp nhất là ông Nguyễn Ngọc Quang với trình độ trung cấp.

Ngày 24/5 tới, HPG sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, để thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong năm nay là 160.000 tỷ đồng doanh thu, 25.000-30.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/5, HPG có giá 36.300 đồng/cổ phiếu./.