Về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo đó, Thông tư 03 bổ sung thời gian cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự là một trong các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Quy định mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Ảnh: Internet.

Thông tư cũng bổ sung thêm 4 trường hợp về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

1. Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

2. Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

4. Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Như vậy, cùng với 3 trường hợp khác hiện hành vẫn đang áp dụng bao gồm: Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV, thì sẽ có 7 trường hợp về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Bên cạnh đó, Thông tư 03 sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức. Theo quy định hiện hành tại Thông tư 08/2013/TT-BNV, thì tiêu chuẩn 1 để nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức là: được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên.

Tuy nhiên, Thông tư 03 sửa đổi tiêu chuẩn này như sau: được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, thông tư quy định rõ: không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung

Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo đó, Thông tư 03 bổ sung những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thoả thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thông tư 03 cũng sửa đổi: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức, thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật, thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Thông tư này.

Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ 15/8/2021.

Những quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Những quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

- Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các ...

Biên chế cán bộ, công chức, viên chức hiện đang thế nào? Biên chế cán bộ, công chức, viên chức hiện đang thế nào?

- Cụ thể, Thủ tướng cho biết, biên chế cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (không kể Công an, Quân đội) tăng ...