Sắp ban hành Nghị định sửa đổi quy định về giá đất
Trong quý II/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kiến nghị của các địa phương về việc điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 09/3/2022; trên cơ sở kiểm tra, đánh giá thực tế việc tổ chức triển khai chỉ tiêu đã được phân bổ và nhu cầu sử dụng đất tại các địa phương, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng lãng phí, đất đai hoang hóa.

Khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trước ngày 15/5/2023.

Tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với trường hợp UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể, trình Chính phủ ban hành trong quý II/2023.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các địa phương liên quan theo dõi thông tin trữ lượng và công suất khai thác của các mỏ đất đắp, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp ở các tỉnh phía Nam phục vụ các dự án đường bộ cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo sớm tình hình hạn hán, thủy văn, thiên tai, biến đổi khí hậu; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, cơ quan liên quan, địa phương để kịp thời có giải pháp điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân./.