Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP, theo chương trình công tác năm 2017 có 14 văn bản quy phạm pháp luật, Dề án thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện tại, đã có Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch đầu tư trình 2 văn bản là Nghị định về chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định về quyền, trách nhiệm của cơ quan chủ sở hữu.

Về kết quả sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong tháng 02/2017, cả nước sắp xếp được 4 doanh nghiệp. Trong đó, cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh Hưng Yên và giải thể 1 doanh nghiệp.

Tháng 02/2017, cả nước cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp nhà nước

Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm 2017, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác với giá trị sổ sách 13,3 tỷ đồng, thu về 11,8 tỷ đồng.

Về việc thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các bộ, địa phương, cả nước có 49 đơn vị gồm: 43 địa phương, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, 4 Tổng công ty (Giấy, Lâm nghiệp, Chè, Cà phê) có quản lý các nông, lâm trường, thuộc đối tượng phải xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Đến nay, việc thẩm định, phê duyệt các phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp nêu trên đã cơ bản hoàn thành. Cả nước chỉ còn 3 địa phương chưa được duyệt phương án, đó là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ.

Về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tháng 02/2017, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 56 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 27/02/2017 đã tiếp nhận được 360 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Hiện đã chuyển tới các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý và trả lời, công khai trên Hệ thống để cộng đồng doanh nghiệp được biết. Đến nay đã có 215 kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Trên cơ sở kết quả làm việc của tháng 02/2017, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp đưa ra nhiệm vụ trong tháng 03/2017, như sau:

Ban hành quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp và Thường trực Ban chỉ đạo. Tiếp tục kiện toàn thành viên của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp.

Đôn đốc Bộ Quốc Phòng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ các nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn viễn thông quân đội và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện Quyết định dố 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, công ty nông, lâm nghiệp và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo phương án đã được phe duyệt.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP tại một số bộ, ngành địa phương để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết…/.