Thứ bảy 20/04/2024 17:28 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNNN
Xếp loại doanh nghiệp nhà nước: Hạng A chiếm đa số
Chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN
Yêu cầu nghiêm túc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
Đã đến lúc cần thay đổi tư duy về doanh nghiệp nhà nước
Còn nhiều vướng mắc trong tái cơ cấu DNNN
Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN còn chậm
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022