Thứ hai 25/10/2021 04:51 | Liên hệ Tòa soạn ISSN: 2734 - 9365
Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNNN
Xếp loại doanh nghiệp nhà nước: Hạng A chiếm đa số
Chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN
Yêu cầu nghiêm túc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
Đã đến lúc cần thay đổi tư duy về doanh nghiệp nhà nước
Còn nhiều vướng mắc trong tái cơ cấu DNNN
Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN còn chậm
Cần có cách hiểu nhất quán về khái niệm DNNN
Năm 2018: Xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021