Chính phủ đề xuất cho ý kiến về 340 dự án

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2) trong chương trình Phiên họp thứ 7 diễn ra hôm nay (ngày 19/1), theo Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung uơng giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của UBTVQH.

Thêm giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước... Ảnh: QH

Các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình UBTVQH cho ý kiến phải thuộc danh mục dự án Chính phủ đã trình Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021. Với các dự án chưa thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội, phải bảo đảm các dự án được thay thế là thực sự cần thiết, đã có thủ tục đầu tư và việc thay thế danh mục bảo đảm không làm thay đổi kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15.

Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn nêu trên, Chính phủ đã rà soát và trình UBTVQH cho ý kiến về 340 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư, đồng thời, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội; 7 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội…

Tăng cường công tác giám sát

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, Thường trực Ủy ban lưu ý việc thay thế dự án trong danh mục phải là các dự án thực sự cần thiết, đã có đủ thủ tục đầu tư và bảo đảm không vượt tổng số dự án, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15. Việc bố trí vốn cho các dự án thay thế, các dự án điều chỉnh bổ sung phải tập trung, tránh dàn trải, không bố trí cho các dự án mới có tỷ trọng vốn phải chuyển tiếp sang giai đoạn sau quá lớn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA...

Qua phân tích, Thường trực Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị UBTVQH thống nhất chủ trương: bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ; tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, việc phân bổ chi tiết cho các dự án phải bảo đảm bố trí vốn tập trung, các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 phải được bố trí đủ vốn...

Thêm giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Ủy ban Tài chính - Ngân sách cần tăng cường công tác giám sát. Ảnh: QH

“Đề nghị Chính phủ đưa ra những báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư cho đến nay, chú trọng đến cách thức tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực, từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường công tác giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH thống nhất chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ, đồng thời phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Cùng với đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của UBTVQH, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện danh mục mức vốn cho từng dự án, UBTVQH giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án phân bổ chi tiết; tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục và phương án phân bổ vốn cho từng dự án theo nguyên tắc, tiêu chí; đảm bảo điều hòa nguồn vốn tập trung đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn đầu tư công của chính sách tài khóa, tiền tệ.

“Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách căn cứ ý kiến Phiên họp này, thông báo kết luận của UBTVQH làm căn cứ cho Chính phủ tổ chức thực hiện…”. ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh./.