Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, diễn ra hôm nay, ngày 9/8.

Phát biểu khai mạc phiên thẩm tra, ông Thanh cho hay, theo tờ trình của Chính phủ, 5 năm triển khai Luật Đấu giá tài sản, đội ngũ đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản ngày càng trưởng thành, lớn mạnh với số lượng hơn 1.200 đấu giá viên và gần 600 tổ chức đấu giá tài sản.

Tài sản đấu giá ngày càng mở rộng, nhiều cuộc đấu giá được tổ chức thành công với giá trị bán được cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhà nước đạt giá trị lớn. Thống kê từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2022, các tổ chức đấu giá tài sản đã tổ chức hơn 200.000 cuộc đấu giá, chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm là gần 110.000 tỷ đồng, qua đó, góp phần tích cực cho việc quản lý, sử dung tài sản công, phát triển kinh tế - xã hội...

Tình trạng thông đồng, dìm giá trong đấu giá tài sản ngày càng tinh vi…
Theo Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, chất lượng dịch vụ đấu giá nhìn chung còn bất cập

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn Luật Đấu giá tài sản cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Đó là một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá chưa chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn. Việc áp dụng trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản đối với một số loại tài sản đặc thù còn khó khăn. Chất lượng dịch vụ đấu giá nhìn chung còn bất cập, tình trạng "quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp, cơ chế kiểm soát còn bộc lộ một số vướng mắc.

"Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị còn chưa đúng, chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm và phạm vi quản lý nhà nước trong hoat động đấu giá tài sản. Công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương còn hạn chế, nên việc phát hiện, chấn chỉnh sai phạm có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả…", ông Thanh thẳng thắn.

Trước yêu cầu đó, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho biết, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra thống nhất quan điểm xây dựng dự án Luật theo hướng:

Một là, tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của hoạt động đấu giá trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Hai là, hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo hướng chặt chẽ, công khai minh bạch, áp dụng thống nhất cho các loại tài sản đấu giá, nhưng vẫn đảm bảo tính đặc thù của một số loại tài sản cụ thể trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp với Luật Đấu giá tài sản. Tăng cường trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan, khắc phục những tồn tại, bất cập của hoạt động đấu giá tài sản hiện nay.

Ba là, bảo đảm sự quản lý thống nhất, hiệu quả của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; phân công, phân nhiệm rõ ràng, tạo cơ chế phối hợp hiệu quả trong quản lý nhà nước về đấu giá tài sản giữa Nhà nước với tổ chức xã hội nghề nghiệp của đấu giá viên.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản, góp phần thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản theo lộ trình phù hợp…/.