Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội họp phiên đầu tiên
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được Thủ tướng Chính phủ phân công làm Tổ trưởng Tổ Biên tập. Ảnh: Minh Trang

Khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh yêu cầu đối với các các thành viên Tổ Biên tập, phải đánh giá, nhận định thật đúng, thật sát thực trạng phát triển, dự báo chính xác tình hình và đề xuất được các giải pháp đột phá để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 trong bối cảnh giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, thách thức.

"Tập trung vào báo cáo 5 năm, được gì, nguyên nhân, tồn tại, bài học, bối cảnh đạt ra, Mục tiêu của đại hội 13 đặt ra, đòi hỏi chúng ta đánh giá xác đáng, xác định mục tiêu 5 năm tới, chiến lược 10 năm", Bộ trưởng giao đầu bài cho các thành viên của Tổ Biên tập.

Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội họp phiên đầu tiên
Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Trần Hồng Quang báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Minh Trang

Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Trần Hồng Quang cho biết, Dự thảo Đề cương Báo cáo được xin ý kiến gồm 3 phần: đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; tổ chức thực hiện.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 xác định 3 đột phá chiến lược gồm: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Theo đó, phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, trọng tâm là thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ. Do vậy, việc xây dựng dự thảo đề cương đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược này cần bám sát các đột phá đã được xác định; các nội dung đánh giá cần phải có dẫn chứng, số liệu, kết quả cụ thể.

Cùng với đó, bám sát tình hình, bối cảnh thực tiễn của quốc tế và trong nước; các xu hướng mới; tập trung phân tích, đánh giá kết quả về tình hình kinh tế vĩ mô; hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực; giáo dục và đào tạo; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển văn hóa, xã hội; quản lý và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Đối với dự thảo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng, bên cạnh chỉ ra các kết quả nổi bật, cần tập trung đánh giá được các tồn tại, hạn chế; đưa ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tới thông qua các chỉ tiêu cụ thể về kinh tế-xã hội, môi trường. Đặc biệt, bên cạnh các lĩnh vực đã được xác định cần nghiên cứu các ngành, lĩnh vực theo xu thế như tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi số; công nghệ cao.

Bộ trưởng lưu ý, cần đánh giá thẳng thắn, không tô hồng, không bôi đen, phải có số liệu chứng minh và phải có dẫn chứng cụ thể. Đặc biệt, việc xây dựng các phương án phát triển phải có cơ sở khoa học, phù hợp tính thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và quan trọng là các giải pháp đi kèm.

Các ý kiến thảo luận của các đồng chí Thành viên Tổ Biên tập tại phiên họp đánh giá dự thảo Đề cương Báo cáo kinh tế - xã hội về cơ bản đã bao quát khá toàn diện, đầy đủ các vấn đề. Các đại biểu đã góp ý bổ sung thêm các nhận định, đánh giá tình hình và đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu cho các ngành, lĩnh vực cũng như đối với các vấn đề tổng thể chung của đất nước, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đề ra.

Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội họp phiên đầu tiên
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Minh Trang

Kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập giao bộ phận Thường trực Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Thành viên Tổ Biên tập để hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo Kinh tế - Xã hội và chuẩn bị trình Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, trình Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, dự thảo Đề cương sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương tổ chức vào tháng 5 năm 2024. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương thông qua Đề cương, Tổ Biên tập sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm việc để xây dựng dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội, trình Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội được thành lập theo Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban. Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, một trong năm Tiểu ban được thành lập nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ Biên tập là tham mưu Tiểu ban Kinh tế - Xã hội xây dựng Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 (gọi tắt là Báo cáo Kinh tế - Xã hội), trình Tiểu ban thông qua để trình Đại hội Đảng.

Tổ Biên tập gồm 63 thành viên là đại diện Lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo UBND của 9 địa phương trên các vùng và các đồng chí là lãnh đạo cấp Tổng cục, Cục, Vụ, Viện của các cơ quan trung ương. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được Thủ tướng Chính phủ phân công làm Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến được tổ chức vào tháng 1-2026. Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có iểu ban Kinh tế - Xã hội do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban./.