Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngành Ngân hàng Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 70 năm, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL, ngày 6/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Ngân hàng đã luôn luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không quản ngại gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc nền tiền tệ độc lập, tự chủ của quốc gia, thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững, góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta như ngày hôm nay.

Tổng Bí thư chỉ đạo, các tổ chức tín dụng phải không ngừng nỗ lực củng cố, chấn chỉnh và phấn đấu vươn lên, bắt kịp với xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới

Những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Ngân hàng trong chiến tranh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Các tổ chức tiền tệ đặc biệt của ngành Ngân hàng phục vụ kháng chiến như N2683, B29 và C32 đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi đất nước được thống nhất, ngành ngân hàng đã luôn luôn phát huy tốt vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế quốc dân, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, huy động, phân bổ nguồn lực tài chính để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong suốt quá trình 35 năm đổi mới, ngành Ngân hàng đã luôn chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, chuyển đổi từng bước vững chắc từ hệ thống ngân hàng 1 cấp sang 2 cấp, ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; từng bước phát triển lớn mạnh, tách bạch rõ ràng chức năng quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN với chức năng cung cấp vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế của hệ thống các TCTD, bảo đảm ngày càng phù hợp hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

NHNN đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách, biện pháp sáng tạo, có tính khả thi cao để quản lý, vận hành có hiệu quả thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước. Hệ thống các TCTD phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, không ngừng lớn mạnh về quy mô vốn và tài sản; từng bước đổi mới, áp dụng mô hình quản trị tiên tiến, hiện đại, tiệm cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò huy động và cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 gần đây, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là tình trạng bất ổn vĩ mô đầu nhiệm kỳ khóa XI và suy thoái kinh tế thế giới do tác động của đại dịch covid-19 cuối nhiệm kỳ khóa XII, đến nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, chưa rõ hồi kết. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, biện pháp phù hợp với thực tế tình hình, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng như: Điều hành chủ động, linh hoạt hơn các công cụ chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các nhu cầu thanh khoản, ổn định và thông suốt các thị trường tiền tệ, ngoại hối, giảm mặt bằng lãi suất thị trường, cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau đại dịch…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta “Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”; đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành “Nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao” và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, nước ta sẽ “trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý với ngành Ngân hàng đây là những nấc mới quan trọng, nâng dần hình ảnh của đất nước ta.

Trong những năm tới dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Do tác động của dịch covid 19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, nhiều mặt, kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang lại cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Trong khi đó, dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, đáng tự hào nhưng đất nước ta, trong đó có ngành Ngân hàng vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và không ít những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục. Sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu với yêu cầu cao hơn, nặng nề, khó khăn phức tạp hơn so với trước.

Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cần tiếp tục phát huy những thành quả lớn lao mà các thế hệ đi trước đã để lại, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ tư duy để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập; phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và đảm bảo an ninh, an toàn hiệu quả hoạt động của hệ thống các TCTD; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và huy động đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sáng 5/5/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý thêm một số vấn đề quan trọng ngành Ngân hàng cần quan tâm trong thời gian tới.

Một là, ngành Ngân hàng và toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân viên trong ngành cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và về đổi mới phát triển ngành Ngân hàng nói riêng. Đặc biệt chú ý tiếp tục điều hành đồng bộ linh hoạt các chính sách vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Hai là, nhận thức đầy đủ đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành Ngân hàng, đây là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, rất phức tạp, nhạy cảm, có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, tập trung ưu tiên xây dựng và phát triển thực hiện thật tốt chiến lược Kế hoạch, các chương trình hành động và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ba là, tiền tệ, ngân hàng là một lĩnh vực rất quan trọng và cũng rất nhạy cảm, có tính hệ thống và ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, các đồng chí cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách và công tác cán bộ để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng an toàn hoạt động của toàn hệ thống; vừa nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của người cán bộ ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro, vi phạm trong hoạt động của mình.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát cập nhật, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Các tổ chức tín dụng phải không ngừng nỗ lực củng cố, chấn chỉnh và phấn đấu vươn lên, bắt kịp với xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu trở thành các tổ chức tín dụng ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới.

Năm là, ngành Ngân hàng cần đặc biệt quan tâm, nhất là Ngân hàng Nhà nước cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới phát triển của ngành, của đất nước. Sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức, cá nhân dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các đề xuất đó đòi hỏi phải được cấp ủy, chính quyền bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng cho làm thí điểm theo thẩm quyền. Cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ, tiếp tục triển khai. Cái gì chưa đúng thì phải kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, rút kinh nghiệm. Tuyệt đối không chủ quan thoả mãn.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và với nhiệt huyết, quyết tâm đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng sự năng động, sáng tạo, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử mới hào hùng, góp phần quan trọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngành Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu mới, có bước trưởng thành mới, mạnh mẽ hơn nữa, vững chắc hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, tiếp tục đóng góp xứng đáng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng thịnh vượng, hùng cường đi lên chủ nghĩa xã hội, như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta và cũng là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam ta./.