Chiều ngày 11/11/2022, Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2030 đã chính thức được Quốc hội thông qua. Theo đó, mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 (tăng 20,8%). Điều này dẫn đến một số thay đổi về mức hưởng chế độ thai sản và chế độ ốm đau; mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ 01/7/2023: Mức hưởng chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động thay đổi thế nào?
Mức hưởng chế độ thai sản và chế độ ốm đau; mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ thay đổi do lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2023

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày/năm trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mà sức khỏe chưa phục hồi trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc.

Số ngày nghỉ và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau được quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ tăng lên mức 540.000 đồng/ngày kể từ ngày 01/7/2023 (hiện nay là 447.000 đồng/ngày).

Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Kể từ ngày 01/7/2023, mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định nêu trên sẽ tăng lên từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng cho mỗi con.

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Đây là chế độ áp dụng cho lao động nữ có sức khỏe chưa phục hồi trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, Khoản 1 hoặc Khoản 3, Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là từ 5 ngày đến 10 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần) do doanh nghiệp và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Do đó, mức lương cơ sở tăng kéo theo mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cũng tăng lên, cụ thể là tăng từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng/ngày.

Việc tăng lương cơ sở cũng sẽ tác động đến mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Tăng mức hưởng trợ cấp một lần

Người lao động đáp ứng điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ bệnh nghề nghiệp (quy định tại Điều 43 và Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014) sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%.

Theo đó, mức trợ cấp một lần được quy định tại Điều 46 của Luật như sau:

- Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, cụ thể hiện nay trợ cấp một lần đang ở mức 7.450.000 đồng, nhưng từ ngày 01/7/2023 sẽ là 9.000.000 đồng.

Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (từ 745.000 đồng sẽ tăng lên 900.000 đồng từ ngày 01/7/2023).

- Ngoài mức trợ cấp nêu trên, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Tăng mức hưởng trợ cấp hằng tháng

Khi đáp ứng điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ bệnh nghề nghiệp, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng tăng lên như sau:

- Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở (hiện nay là 447.000 đồng và từ tháng 7/2023 là 540.000 đồng).

Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở (hiện nay là 29.800 đồng và từ tháng 7/2023 là 36.000 đồng);

- Ngoài mức trợ cấp nêu trên, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Tăng mức hưởng trợ cấp phục vụ

Căn cứ quy định tại Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, thì ngoài mức hưởng trợ cấp hằng tháng (nêu ở mục 2) còn được hưởng trợ cấp phục vụ hằng tháng bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, mức trợ cấp phục vụ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023.

Tăng mức hưởng trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 53.640.000 đồng và sẽ tăng lên 64.800.000 đồng từ ngày 01/7/2023).

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Theo khoản 1 Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi, thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày.

Mức hưởng một ngày trong trường hợp này bằng:

- 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình, mức hưởng hiện nay bằng 372.500 đồng/ngày nhưng từ ngày 01/7/2023 sẽ là 450.000 đồng/ngày.

- 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung, mức hưởng hiện nay là 596.000 đồng và sẽ tăng lên 720.000 đồng từ ngày 01/7/2023./.