Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch.

Rút tiền mặt vượt quy định phải đăng ký

Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày vượt mức quy định phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước bao gồm: từ 200 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; từ 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc đăng ký cho nhiều ngày thanh toán khác nhau, song phải nêu rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán.

Cuối ngày, cán bộ Kho bạc Nhà nước nhận đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị tổng hợp, báo cáo Giám đốc Kho bạc Nhà nước hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Đồng thời, thông báo số lượng và thời gian dự kiến rút tiền mặt tại ngân hàng cho ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.

Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện đăng ký rút tiền mặt ngay trong ngày làm việc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước cấp huyện mở tài khoản thì Kho bạc Nhà nước cấp huyện chuyển chứng từ rút tiền mặt theo phương thức điện tử đến ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện lĩnh tiền mặt tại ngân hàng thương mại theo quy trình quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong 1 lần thanh toán thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước cấp huyện mở tài khoản.

Chỉ dưới 100 triệu Kho bạc Nhà nước cấp huyện mới thực hiện thanh toán tiền mặt ngay trong ngày không qua đăng ký

Thanh toán các khoản chi thông qua chuyển khoản

Thông tư quy định rõ, các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán các khoản chi của đơn vị giao dịch theo nguyên tắc thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước tới tài khoản của người cung cấp hàng hóa dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người thụ hưởng khác tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng, trừ những trường hợp được phép chi bằng tiền mặt theo quy định.

Các đơn vị giao dịch có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước khi thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng, thì các đơn vị giao dịch thực hiện thanh toán bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước, khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phải ưu tiên thanh toán bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; các khoản thu ngân sách nhà nước theo hình thức khấu trừ trực tiếp từ tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân tại Kho bạc Nhà nước sang thu nộp ngân sách nhà nước, thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với các khoản thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt phát sinh tại đơn vị giao dịch (như phí, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính): Khi có phát sinh các khoản thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, các đơn vị giao dịch phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền mặt đã thu vào tài khoản tương ứng tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng thương mại theo đúng chế độ quy định; đơn vị giao dịch không được giữ lại nguồn thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt để chi, trừ trường hợp được phép để lại chi theo chế độ quy định./.