Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, duy trì doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 2 Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên và Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên, vận dụng quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ để tách một phần vốn, tài sản, lao động, quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức năng thoát nước của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên (nhưng không thành lập pháp nhân mới) về Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên (phần còn lại, thực hiện chức năng thủy lợi) vào Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

Tại 2 Công ty TNHH một thành viên là: Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên; Kinh doanh nước sạch Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Nhà nước nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần

Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 30% tổng số cổ phần tại Đoạn Quản lý đường bộ và Đoạn Quản lý đường sông.

Đối với Công ty cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên, Nhà nước nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần hoặc không giữ cổ phần.

Về việc bán đấu giá các nhà máy nước thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủ tướng Chính phủ lưu ý, công việc này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hưng Yên.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, ngày 03/06/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Thông tư số 54/2013/TT-BTC, ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và các quy định hiện hành, trong đó đảm bảo mức giá khởi điểm để đấu giá không thấp hơn tổng vốn đầu tư được quyết toán.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành./.