Ngày 20/4, B Khoa hc và Công ngh phi hp vi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) t chc ta đàm Doanh nghip Vit Nam và mt s vn đ thc thi quyn s hu trí tu trong Hip đnh đi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). S kin nm trong chui các hot đng hưởng ng “Ngày S hu trí tu thế gii vì mc tiêu hi nhp”.

Toàn cảnh Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam và một số vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong TPP

Lo ngi v tình trng xâm phm quyn s hu trí tu gia tăng

Theo Th trưởng B Khoa hc và Công ngh Trn Vit Thanh, trong nhng năm qua, mc dù hot đng thc thi quyn s hu trí tu ca Vit Nam đã được trin khai đng b t cp Trung ương đến đa phương vi các chương trình, như: Chng buôn lu, gian ln thương mi và hàng gi; Chương trình hành đng phòng, chng xâm phm quyn s hu trí tu ca 9 b, ngành Trung ương…

Tuy nhiên, tình trng xâm phm quyn s hu trí tu vn ngày càng gia tăng và din biến phc tp, đt ra nhiu thách thc. Vic x lý các hành vi vi phm cũng chưa đt hiu qu như mong mun và chưa đáp ng được yêu cu bo h v quyn s hu trí tu, phù hp vi các cam kết quc tế.

Đánh giá v thc trng vi phm và x lý vi phm v s hu trí tu ti Vit Nam, ông Phm Văn Toàn, Phó Chánh thanh tra, B Khoa hc và Công ngh, nêu rõ, qua thc tin x lý, lc lượng qun lý th trường đã x lý trên 22.400 v vic liên quan ti hàng gi, hàng kém cht lượng và xâm phm quyn s hu trí tu; x pht 53 t đng đi vi các t chc, cá nhân vi phm.

Riêng thanh tra ngành khoa hc và công ngh đã x lý 752 v vic, x pht 344 cơ s vi phm vi tng s tin pht gn 6 t đng; thanh tra ngành văn hóa, th thao và du lch đã x lý 419 v vic, x pht 384 đi tượng vi phm vi tng s tin pht trên 9 t đng…

TPP s ngăn chn các vi phm v quyn s hu trí tu

TPP vi các cam kết cao hơn v s hu trí tu được kỳ vng s giúp Vit Nam ci thin tình trng trên. Theo Th trưởng B Khoa hc và Công ngh Trn Vit Thanh, TPP được coi là tha thun thương mi t do ln nht thế gii, mà các nước thành viên đang tng bước phi thc hin các cam kết, như: quyn s hu trí tu, đu tư nước ngoài, tiêu chun môi trường và lao đng, chính sách thu mua, cnh tranh và công ty quc doanh, quy trình x lý tranh chp... Trong đó, s hu trí tu là lĩnh vc mà TPP đc bit quan tâm.

Đng quan đim trên, bà Nguyn Th Thanh Hà, Trưởng phòng Pháp chế, Cc S hu trí tu, B Khoa hc và Công ngh cho biết, các cam kết này đương nhiên còn cao hơn và rng hơn nhng cam kết trong WTO, bi các nước trong TPP phn ln là ch s hu công ngh.

Các cam kết này bao gm các quy đnh c th đi vi hàng hóa, dch v, v hp tác, sáng chế, d liu th nghim trong ngành dược phm, nông hóa phm… v kiu dáng công nghip, nhãn hiu và ch dn đa lý, quyn tác gi và các quyn có liên quan. Và nếu, các doanh nghip Vit Nam không làm đúng vi nhng cam kết trong TPP, thì s b x lý nghiêm ngt và s không th bước vào TPP.

Bà Hà cho biết, vi nhng cam kết trên, thi gian ti buc Chính ph và doanh nghip Vit Nam phi thay đi nếu không mun n chuyến tàu mang tên TPP.

Nhn đnh v vn đ này, TS. Phm Th Thu Hng, Tng Thư ký VCCI cho rng, s hu trí tu là vn đ Vit Nam phi đi mt, nếu không nhn thc đy đ, doanh nghip s b nh hưởng đến hot đng kinh doanh.

“Chính vì thế câu chuyn nhn thc v quyn s hu trí tu là vô cùng quan trng. Nếu vô tình vi phm vào thì li là chính ca chúng ta ch không ai khác”, bà Phm Th Thu Hng nhn mnh.

Ông Stuart Schaag, Tham tán thương mi Hoa Kỳ ti Vit Nam cũng cho biết, vic Vit Nam tuân th đúng quyn s hu trí tu trong TPP s to đng lc, thúc đy làn sóng khi nghip, bi vi TPP s sáng to được bo h cht ch.

Theo đó, Chính ph Vit Nam cn phi nhanh chóng hoàn thin các hành lang pháp lý v s hu trí tu, trong đó cn phi có án pht mnh m hơn đi vi nhng hành vi không tuân th./.