Cập nhật ngày 27/08/2015 - 11:30:12

           

Tháng 08/2015: Doanh nghiệp thành lập mới tăng 41%

- Con số này phần nào cho thấy, sau những bối rối ban đầu, doanh nghiệp đã dần bắt nhịp được với việc thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mới.

Theo báo cáo ca Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư, trong tháng 08/2015, s doanh nghip được thành lp mi là 9.301 doanh nghip vi s vn đăng ký là 55.154 t đng, tăng 41% v s doanh nghip và tăng 41,9% v s vn đăng ký so vi tháng 07 năm 2015.

Như vy, tính chung 08 tháng đu năm 2015, s doanh nghip thành lp mi ca c nước là 61.305 doanh nghip vi tng s vn đăng ký là 376.419 t đng.

Cũng trong 08 tháng, tng s vn đăng ký b sung thêm ca c nước là 857.958 t đng, bao gm: 376.419 t đng ca doanh nghip thành lp mi là và 481.539 t đng ca các doanh nghip thay đi tăng vn.

Bên cnh đó, t trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong 08 tháng đu năm 2015 đt 6,1 t đng, tăng 0,5% so vi cùng kỳ năm 2014. S lao đng d kiến được to vic làm ca các doanh nghip thành lp mi là 873,3 nghìn lao đng, tăng 23,3% so vi cùng kỳ năm trước.

Trong c nước, ch có Tây Nguyên là vùng duy nht có s doanh nghip thành lp gim, còn li các khu vc khác đu tăng. C th: Đng bng sông Hng tăng 34,8%, Đông Nam B tăng 32,2%, Bc Trung B và Duyên hi min Trung tăng 27,2%, Trung du và min núi phía Bc tăng 24,4% và Đng bng sông Cu Long tăng 21,1%.

Mt tín hiu khác cho thy, bc tranh doanh nghip 08 tháng năm 2015 đang có nhiu đim sáng, đó là tình hình doanh nghip đăng ký thành lp mi trong 08 tháng va qua tăng tt c các ngành so vi 8 tháng đu năm 2014. C th: Ngh thut, vui chơi và gii trí tăng 114,4%, Kinh doanh bt đng sn tăng 80,2%, Vn ti kho bãi tăng 56,9%, Nông nghip, lâm nghip và thy sn tăng 40,5%, Dch v vic làm; du lch; cho thuê máy móc, thiết b, đ dùng và các dch v h tr khác tăng 39,5%...

Báo cáo cũng cho thy, s doanh nghip hoàn tt th tc gii th, chm dt hot đng kinh doanh trong 8 tháng đu năm 2015 ca c nước là 6.290 doanh nghip, gim 1,2% so vi cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, phn ln trong s các doanh nghip gii th này li là nhng doanh nghip có quy mô vn đăng ký dưới 10 t đng. Điu này phn nào cho thy rng, nh có sc đ kháng và hoch đnh chiến lược kinh doanh tt hơn, nhng doanh nghip có quy mô vn ln thường có đ n đnh và sc chng chi vi khó khăn cao hơn so vi các doanh nghip nh (Bng 1).

Ngoài ra, trong 8 tháng đu năm 2015, c nước có 11.333 doanh nghip ngng hot đng quay tr li hot đng, tăng 3,7% so vi cùng kỳ năm 2014. Đây là con s đáng khích l cho thy tín hiu tt ca nn kinh tế đã to thêm cơ hi đu tư, kinh doanh cho nhng doanh nghip đang gp khó khăn.

Mt đim ti duy nht trong bc tranh doanh nghip 08 tháng đu năm mà Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh đưa ra, đó là s doanh nghip gp khó khăn buc phi tm ngng hot đng ca c nước là 39.056 doanh nghip, tăng 2,4% so vi cùng kỳ năm trước. Trong s này, ch yếu là các doanh nghip thuc lĩnh vc Ngh thut, vui chơi và gii trí, Nông nghip, lâm nghip và thy sn, Khai khoáng, Dch v lưu trú và ăn ung (Bng 2)./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan