Cập nhật ngày 04/08/2017 - 15:14:46

           

Cần phải làm gì khi doanh nghiệp xã hội thay đổi mục tiêu hoạt động?

- Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo có nhận được câu hỏi của độc giả rằng "Trường hợp doanh nghiệp xã hội thay đổi mục tiêu hoạt động, thì có phải thông báo với cơ quan nhà nước quản lý hay không? Nếu có thì phải thông báo tới cơ quan nào; hồ sơ, thủ tục quy định như thế nào?".

Để giải đáp, Tạp chí Kinh tế và  Dự báo đã gửi thắc mắc này tới Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và được trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP nêu trên, thì Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội được lập theo mẫu và phải bao gồm các nội dụng sau đây:

a, Các vấn đề xã hội, môi trường; phương thức mà doanh nghiệp dự định thực hiện nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường đó.

b, Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

c, Mức tỷ lệ phần trăm (%) lợi nhuận giữ lại hằng năm được tái đầu tư để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

d, Nguyên tắc và phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ từ tổ chức và cá nhân; nguyên tắc và phương thức xử lý các khoản viện trợ, tài trợ còn dư khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường (nếu có).

đ, Họ tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; thành viên, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan