Sự phát triển của Tạp chí gắn liền với những dấu ấn kiến tạo, cải cách và đổi mới của ngành Kế hoạch và Đầu tư và trong những dấu ấn đó, Tạp chí luôn là đơn vị báo chí chủ lực tuyên truyền các chủ trương, chính...
Cập nhật, 29/12/2020 11:29:53
Sự phát triển của Tạp chí gắn liền với những dấu ấn kiến tạo, cải cách và đổi mới của ngành Kế hoạch và Đầu tư và trong những dấu ấn đó, Tạp chí luôn là đơn vị báo chí chủ...
Cập nhật, 29/12/2020 11:20:16
ĐTNN đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong suốt gần 35 năm Đổi mới. Trong bối cảnh mới, Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn “hợp tác” ĐTNN, thể hiện sự bình đẳng,...
Cập nhật, 28/12/2020 11:35:45
Nhìn lại lịch sử của quá trình 75 năm qua thấy hết sức tự hào và xúc động trước những đóng góp của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đối với đất nước trong suốt gần một thế kỷ...
Cập nhật, 28/12/2020 11:04:58
Trong mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển, hiện đại vào năm 2045, ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục mang trên vai trách nhiệm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát...
Cập nhật, 28/12/2020 10:59:47
Không phải “thấy người sang bắt quàng làm họ”; tôi viết bài này cốt để chia sẻ đôi ba kỷ niệm về mối nhân duyên của mình với công tác kế hoạch – đầu tư nhân dịp kỷ niệm lần thứ...
Cập nhật, 28/12/2020 10:07:39
Bức tranh kinh tế Việt Nam có đóng góp không nhỏ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là giai đoạn 2016- 2020. Tuy nhiên, Việt Nam mới thu hút FDI của khoảng 100 trong TOP 500 tập...
Cập nhật, 27/12/2020 09:56:07
Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ công hòa ra đời. Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, dự do và chủ nghĩa xã hội.
Cập nhật, 25/12/2020 10:36:40
Trải qua gần 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đã khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín đối với Đảng, Chính phủ, cơ quan quản lý nhà...
Cập nhật, 24/12/2020 10:48:43
Thông qua những bài học thành công và thất bại trong suốt thời kỳ chuyển đổi vừa qua Ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vai trò chủ chốt của mình.
Cập nhật, 20/12/2020 10:12:54
Kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, nước ta đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện 3 chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) để đưa ra những định hướng lớn phát triển...