Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP, ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, khoản 3, Điều 5 được sửa đổi như sau: Tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách thành phố không vượt quá 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách thành phố theo dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định hàng năm (không bao gồm nguồn vốn huy động đầu tư các dự án theo quy định tại khoản 4, vốn đầu tư các dự án bổ sung có mục tiêu không ổn định từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố (nếu có).

Theo quy định của Nghị định số 123 thì tỷ lệ này chỉ là 100%.

Cùng với việc sửa đổi khoản 3, Nghị định cũng đã bổ sung khoản 4 quy định: Các khoản vay để đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

Như vậy, nội dung của khoản 1 và khoản 2, Điều 5 vẫn giữ nguyên.

Theo đó, thành phố Hà Nội được huy động vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; được huy động vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo nguyên tắc: UBND Thành phố xây dựng phương án, tìm nguồn vay, lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo cơ chế Chính phủ vay về cho thành phố vay lại để thực hiện các dự án, công trình theo đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố.

Ngân sách Thành phố có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi và các chi phí liên quan đối với các khoản vay trên.

Nghị định cũng nêu rõ, cơ chế ngân sách đặc thù quy định trên được thực hiện trong các năm ngân sách 2015 và 2016.

Còn từ ngày 1/1/2017, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015./.