Cụ thể là, đối với vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 3.784,3 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.900,5 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch; Vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 1.281,8 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2.1842 tỷ đồng, bằng 28,3% kế hoạch.

Ngành nông nghiệp giải ngân được 38,5% kế hoạch năm

Khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 ước đạt 3.784,3 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 1.125,1 tỷ đồng; Vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 2.659,2 tỷ đồng. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Đối với vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN: Khối lượng thực hiện ước đạt 3.273,4 tỷ đồng, bằng 45,8% kế hoạch năm, trong đó: Đầu tư thủy lợi ước đạt 1.589,8 tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch, vốn trong nước ước đạt 225,3 tỷ đồng, vốn ngoài nước ước đạt 1.364,5 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 1.554,9 tỷ đồng, bằng 47,3% kế hoạch; Đầu tư nông nghiệp ước đạt 1.033,1 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch; Đầu tư lâm nghiệp ước đạt 127,1 tỷ đồng, bằng 52,7% kế hoạch; Đầu tư thủy sản ước đạt 287,3 tỷ đồng, bằng 30,3% kế hoạch; Đầu tư cho giáo dục - đào tạo ước đạt 91,1 tỷ đồng, bằng 71,2% kế hoạch; Khoa học, công nghệ ước đạt 17,1 tỷ đồng, bằng 68,9% so với kế hoạch; Còn lại các lĩnh vực khác, khối lượng thực hiện ước đạt 127,8 tỷ đồng, bằng 61,3% so với kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương ước khối lượng thực hiện ước đạt 151,4 tỷ đồng, bằng 54,6% kế hoạch năm, trong đó: Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 26,9 tỷ đồng, bằng 37,4% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 9 tháng ước đạt 20 tỷ đồng bằng 66,6% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu KT nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Khối lượng thực hiện ước đạt 72,3 tỷ đồng, bằng 49,2% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 32,1 tỷ đồng, bằng 178,3% so với kế hoạch.

Đối với vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện 9 tháng năm 2018 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 1.281,8 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2.184 tỷ đồng, bằng 28,3% kế hoạch./.