Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai mạc sáng ngày 9/8. Tới dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể và 502 đại biểu, đại diện cho hơn 22.000 hội viên - nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc.

Binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Phát biểu tại Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong 90 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là "lời hịch cách mạng", "tiếng gọi non sông" thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận. Từ trong máu lửa chiến tranh, hàng trăm nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng và của dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới, gần 30 năm qua, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Sự nghiệp đổi mới của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Tổng bí thư nhìn nhận, đến nay, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo... đã đạt được những bước tiến lớn. Chất lượng chính trị, chất lượng văn hoá và kỹ thuật - nghiệp vụ của báo chí ngày càng được cải thiện. Đội ngũ những người làm báo tăng nhanh, mặt bằng trình độ được nâng cao. Nhận thức và đòi hỏi cao của công chúng đối với báo chí vừa đặt ra yêu cầu và thách thức, vừa tạo ra động lực mới cho báo chí phát triển. Nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống báo chí ngày càng được cải thiện rõ rệt...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng "Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước", báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới.

Tổng bí thư cũng cho rằng, báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin về chủ quyền biển, đảo; thông tin tuyên truyền đối ngoại; thông tin về những thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; về các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc ra thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Nhiều cơ quan báo chí còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ những địa phương, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ hùng hậu hơn 22 nghìn nhà báo - hội viên trong cả nước đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu Tổ quốc, tin tưởng và trung thành với Đảng, với dân tộc, tinh thông nghề nghiệp, tiếp cận nhanh và làm chủ được công nghệ làm báo hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, Tổng bí thư cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của báo chí thời gian qua. Còn có những biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích; còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật; khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc; chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức; tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa làm chủ được thông tin. Còn có cán bộ, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật. Việc xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí còn có trường hợp chưa nghiêm; chưa có những chế tài thích đáng, đủ mạnh để răn đe, khắc phục. Hoạt động của Hội Nhà báo ở một số nơi vẫn còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Báo chí phài là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là sự nghiệp vô cùng to lớn, vì vậy báo chí phải làm sao để góp phần tạo nên sự đồng tâm, đồng thuận xã hội và sức mạnh tổng hợp to lớn cho cách mạng. Tổng bí thư cho rằng, mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang do các thế hệ những người làm báo bồi đắp suốt 90 năm qua, xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và lòng mong đợi của nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh một số vấn đề cần nghiên cứu, thảo luận, đề ra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới:

Thứ nhất, người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng.

Thứ hai, báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh; xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới; góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc.

Thứ ba, báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hoá tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của đất nước, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; động viên, cổ vũ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Thứ tư, các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị.

Thứ năm, cần đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc : Phát triển phải đi đôi với quản lý, và quản lý phải theo kịp sự phát triển, tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích luỹ được, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng; tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước.

Đại hội lần thứ X đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao

Trước đó, trong phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, Đại hội lần này tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác.


Đồng chí Thuận Hữu phát biểu khai mạc

Với tinh thần và trách nhiệm, sự đoàn kết, trí tuệ và nhất trí cao, Đại hội đã đánh giá hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong 5 năm qua (2010-2015) nhằm khẳng định, biểu dương những nỗ lực và thành tựu của báo chí cả nước, của Hội Nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội; xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới (2015-20120). Đại hội cũng đã xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa IX, với nhiều điểm đổi mới cho phù hợp với tình hình hoạt động báo chí và hoạt động Hội trong giai đoạn 2015-2020.

Để tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn mới, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí những phương hướng chủ yếu và 11 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là 8 giải pháp cơ bản của hoạt động Hội, nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua. Trong đó nhấn mạnh, lãnh đạo các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về báo chí, công tác Hội, chủ động và tăng cường triển khai những hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức và chính trị tư tưởng, đạo đức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các bộ, ngành, địa phương đói với hoạt động của Hội; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí với việc nâng cao chất lượng hoạt động xã hội…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, nêu quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, xây dựng nền Báo chí Cách mạng Việt Nam chính quy, hiện đại, nhân văn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Với tất cả niềm vinh dự, tinh thần nghiêm túc, cầu thị lắng nghe và trách nhiệm cao cả trước hội viên cả nước, Ban Chấp hành xin hứa sẽ đoàn kết, nhất trí, sáng tạo và dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm…quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội, bằng các chương trình hành động toàn khóa, cụ thể, thiết thực.


BCH khóa X Hội Nhà báo Việt Nam

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam gồm 57 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên. Nhà báo Thuận Hữu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X./.

Danh sách 11 ủy viên Ban thường vụ, 57 ủy viên BCH Hội nhà báo khóa X

11 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm:

Thuận Hữu

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thế Kỷ

Trần Bình Minh

Nguyễn Đức Lợi

Nguyễn Bé

Phạm Văn Huấn

Phạm Văn Miên

Hồ Quang Lợi

Mai Đức Lộc

Nguyễn Qúy Hòa

57 Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

Thuận Hữu

Phạm Văn Huấn

Nguyễn Quang Hiệp

Phạm Văn Miên

Nguyễn Thanh Nhân

Trần Bình Minh

Tạ Bích Loan

Hà Thị Hồng Dương

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Bé

Nguyễn Thế Kỷ

Nguyễn Đức Lợi

Nguyễn Văn Phước Cường

Nguyễn Quý Hòa

Nguyễn Tiến Mạnh

Lê Quang Nguyên

Trần Bá Dung

Phạm Tất Thắng

Nguyễn Quang Thông

Phan Đức Hiền

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thành Lợi

Tân Văn Ngữ

Hà Minh Đích

Nguyễn Tường Thứ

Lê Thành Phương

Phan Quang Hưng

Trịnh Văn Ánh

Trần Trọng Dũng

Tô Quang Phán

Nguyễn Văn Phú

Trương Đức Tứ

Nguyễn Thị Thục Hạnh

Đoàn Minh Long

Nguyễn Văn Mai

Trương Ngọc Nam

Lê Xuân Sơn

Mai Đức Lộc

Phạm Minh Thiệu

Nguyễn Bá Sinh

Nguyễn Kim Toàn

Phạm Song Hà

Huỳnh Quốc Hoàng

Phan Hữu Minh

Trần Duy Phương

Lê Trọng Nghĩa

Nguyễn Khắc Hiếu

Hồ Quang Lợi

Lê Tiền Tuyến

Đỗ Chí Nghĩa

Nguyễn Thị Hải Vân

Hồng Thanh Quang

Trần Văn Nghĩa

Nguyễn Gia Thụy

Nguyễn Công Đán

Vũ Anh Thao

Phạm Văn Đức