Thứ trưởng Trần Duy Đông tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công thực hiện 01 Báo cáo tổng kết, 01 Bài tham luận và 04 Báo cáo chuyên sâu, bao gồm xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/11/2011 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Xây dựng bài tham luận về quan điểm, mục tiêu và cơ chế, chính sách nhằm thu hút vốn từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các báo cáo chuyên sâu về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp liên kết vùng - vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005-2021, dự báo phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;…

Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra các báo cáo, số liệu chính xác trong quá trình làm việc và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo Đề án được xây dựng đúng tiến độ.

Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Duy Đông cảm ơn Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khơi thông, huy động các nguồn lực, là sự khởi nguồn thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Vùng.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW và trình các cấp có thẩm quyền; triển khai xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” và Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010./.

Theo Bảo Linh, mpi.gov.vn