Bổ sung kinh phí cho thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA
CPTPP gồm 11 quốc gia thành viên

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4721/VPCP-QHQT về việc kết quả triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA của các bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Công thương bám sát, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Chủ động, tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Chính phủ giao phối hợp với các địa phương theo dõi số liệu đầu tư với các nước tham gia Hiệp định CPTPP và EVFTA, cung cấp cho Bộ Công Thương để tổng hợp.

Bộ Tài chính bố trí bổ sung kinh phí cho các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA để bảo đảm việc triển khai các hoạt động đạt được hiệu quả và theo tiến độ đã được phê duyệt. Theo dõi số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước tham gia Hiệp định CPTPP và EVFTA theo từng địa phương và từng thời kỳ, cung cấp cho Bộ Công Thương để tổng hợp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương xây dựng chuyên mục FTA trên các trang thông tin điện tử chính thức của mình và kết nối trực tiếp với Cổng Thông tin điện tử FTA (FTAP); thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan và cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương để đăng tải trên FTAP.

Kiện toàn và nâng cao năng lực cho bộ phận phụ trách về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA nói riêng, chủ động kết nối và phối hợp với đầu mối thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương để nâng cao hiệu quả thực thi.

Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA. Đặc biệt, chú trọng các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng và doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mặt chính sách để tạo điều kiện cho việc phát triển nguồn nguyên liệu trong nước giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, các cơ quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội có liên quan tăng cường việc định hướng các doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tăng cường tận dụng cơ hội từ các thị trường mới có FTA trong CPTPP và EVFTA./.