Thông báo yêu cầu các đơn vị thành viên do mình đại diện chủ sở hữu như Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Tập đoàn Bảo Việt… thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công.

Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo chính thức về việc mở rộng khoán xe công

Theo đó, với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền chủ sở hữu (SCIC, VDB), Bộ Tài chính yêu cầu nghiên cứu khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công với các chức danh được sử dụng xe ô tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc… phù hợp với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành trong tháng 12/2016.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu như Tập đoàn Bảo Việt, thì yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị... và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2016.

Bộ Tài chính yêu cầu, các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính như Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Chấn chỉnh việc sử dụng xe công đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc dù không có tiêu chuẩn.

Còn đối với các cục, vụ, viện… thuộc Bộ Tài chính, khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2016.

Thực tế, việc mở rộng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, và sắp xếp lại đội xe công của Bộ Tài chính được mở rộng sau khi Bộ Tài chính đã thực hiện khoán thí điểm với các lãnh đạo bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, từ ngày 01/10 vừa qua./.