Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được Thủ tướng giao làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có 4 Tổ phó gồm: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng.

Các thành viên khác là lãnh đạo cấp vụ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và một số chuyên gia độc lập do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định.

Trọng trách của Tổ công tác là tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện đầy đủ và nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, với các nhiệm vụ cụ thể sau:

(i) Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc phối hợp, triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện 2 Luật trên.

(ii) Tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

(iii) Tổ chức rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất với tinh thần cải cách của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và đề xuất phương án hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa thủ tục đầu tư với các thủ tục liên quan đến việc sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường.../.