Nghị quyết gồm 5 Điều, nêu rõ mục tiêu của Dự án nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh Khánh Hòa. Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với các tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Chủ trương đầu tư dự án đường giao thông được Quốc hội thông qua
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh đt.656 tỉnh Khánh Hòa – Kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận

Hình thức đầu tư được quy định trong Nghị quyết là đầu tư công. Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 128,96 ha. Nghị quyết đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng khoảng 75,58 ha, để thực hiện Dự án. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của Dự án khoảng 1.930 tỷ đồng gồm cả nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2023 đến hết năm 2027.

Đáng chú ý, Nghị quyết nêu rõ, việc triển khai, thực hiện Dự án được áp dụng các cơ chế đặc thù: Giao Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư Dự án; trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan đối dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác, vận hành Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách; bảo đảm cam kết phân bổ đủ 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025…/.