Trong nghị định nêu rõ: Các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử phải có đầy đủ chữ ký số của những người có trách nhiệm ký thì mới có hiệu lực. Các loại chứng từ bao gồm: Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng phương tiện điện tử, các văn bản, thông báo khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử.


Đăng kí giao dịch bảo hiểm xã hội qua internet ( Ảnh minh họa)

Trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử, chỉ có chữ ký của người có thẩm quyền thì hệ thống thông tin phải có khả năng nhận biết và xác nhận việc đã xử lý của những người có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, trong quá trình luân chuyển chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử đến người ký cuối cùng.

Còn trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có thành phần kèm theo ở dạng giấy thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử ban hành.

Khi cần thiết, các chứng từ này có thể chuyển sang dạng giấy, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử, người thực hiện chuyển đổi phải ký, ghi rõ họ tên trên chứng từ giấy, có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và phải đóng thêm dấu theo quy định.