Cao Bằng là một tỉnh miền núi, biên giới, thuộc vùng Đông Bắc Bộ, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), có nhiều cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở đi lại rải rác trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đây là một trong những lợi thế của tỉnh, nhưng đồng thời cũng là một thách thức rất lớn với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh và chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Để phát huy li thế, tim năng ca các ca khu trong khu kinh tế ca khu (KKTCK) tnh Cao Bng, đẩy mnh hot động kinh tế đối ngoi để thúc đẩy quá trình phát trin kinh tế - xã hi, tnh Cao Bng đã xây dng đề án thành lp KKTCK tnh Cao Bng báo cáo cp Th tướng Chính ph phê duyt ti Quyết định s 20/2014/QĐ-TTg ngày 11/03/2014, vi din tích là 30.130,34 ha, gm 37 xã và 03 th trn ca 7 huyn biên gii, có chiu dài biên gii tiếp giáp vi Trung Quc trên 265km (có 01 ca khu quc tế, 03 ca khu chính và nhiu ca khu ph, đim thông quan tri dài theo tuyến biên gii) là cơ s cho vic hình thành tuyến vành đai kinh tế biên mu, thng nht các hot động qun lý góp phn rt quan trng trong vic thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi khu vc biên gii, n định dân cư, cng c thêm vic đảm bo an ninh quc phòng và hp tác toàn din gia Vit Nam và Trung Quc.

Ngoài ra, hin nay tnh Cao Bng cũng đang trin khai xây dng 01 KCN Chu Trinh vi din tích 80ha, nm cách thành ph khong 12km v phía Đông Nam.

Trên cơ s đó, Ban đã hoàn thin t chc b máy qun lý KKT ca khu phù hp vi tình hình hot động ca đơn v trên cơ s các quy định ca tnh và B, ngành như: Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 v vic Ban hành quy chế điu hành hot động ti các ca khu biên gii đất lin, Thông tư liên tch s 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 09 năm 2015 ca B Kế hoch và B Ni v v hướng dn chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca Ban Qun lý KCN, KCX, KKT, KKTCK vi cơ cu t chc gn nh, linh hot, phù hp vi yêu cu qun lý hành chính nhà nước, qua đó giúp cho vic thc hin các nhim v được giao mt cách nhanh chóng và đạt hiu qu cao.

V cơ cu t chc, Ban thường xuyên kin toàn t chc b máy để đảm bo thc hin tt công tác qun lý nhà nước đối vi KKTCK, KCN. Vic s dng biên chế được thc hin theo đúng quy định, cht lượng đội ngũ công chc, viên chc ngày càng được nâng cao. Vi cơ cu t chc, v cơ bn đã đáp ng được nhim v được giao, đặc bit là ti các ca khu, nếu thc hin theo Quyết định s 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 v vic Ban hành quy chế điu hành hot động ti các ca khu biên gii đất lin thì các đơn v này là đơn v s nghip. Tuy nhiên căn c vào tính cht, nhim v cũng như yêu cu ca công tác phi hp qun lý nhà nước ti các ca khu, nên Ban đã tham mưu cho UBND tnh Cao Bng phê duyt Đề án chc năng, nhim v, trong đó quy định các Ban Qun lý các ca khu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang, Lý Vn là đơn v qun lý nhà nước trc tiếp ti các ca khu trc thuc Ban Qun lý KKT tnh Cao Bng.

Thc hin Ngh quyết s 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hi ngh ln th sáu Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII Mt s vn đề v tiếp tc đổi mi, sp xếp t chc b máy ca h thng chính tr tinh gn, hot động hiu lc, hiu qu, trên cơ s Kế hoch và các văn bn hướng dn ca Tnh y, UBND tnh, Ban Qun lý KKT tnh Cao Bng đã đã xây dng Đề án: Gim t 6 phòng xung còn 3 phòng, đối vi các Ban qun lý ca khu đề ngh gi nguyên; ch thc hin sáp nhp, không để các phòng thuc Ban qun lý ca khu. Hin nay đã trình Ban Thường v Tnh y Cao Bng xem xét, phê duyt Đề án để có cơ s thc hin các bước tiếp theo.

Ông Nguyn Kiên Cường- Trưởng ban Ban Qun lý KKT tnh Cao Bng cho biết, hin nay vic trin khai thc hin Ngh định 82/2018/NĐ-CP đã có hiu lc, song qua nghiên cu mô hình t chc b máy được quy định ti Điu 65 ca Ngh định 82 thì còn có mt s khó khăn trong công tác sp xếp, t chc b máy, c th như sau: Hin ti, Ban qun lý KKT tnh Cao Bng được giao 37 biên chế công chc, s có mt là 35 công chc chưa th đáp ng so vi nhu cu, khi lượng công vic ca Ban. Nếu thc hin vic sáp nhp thì ch thc hin sáp nhp được các phòng chuyên môn thuc Khi Văn phòng (d tho Đề án sáp nhp 6 phòng thành 3 phòng). Tuy nhiên cũng không th đảm bo tiêu chí 7 biên chế tr lên/phòng. Các Ban qun lý ca khu trc thuc (khi thc hin theo Ngh định 82/2018/NĐ-CP s chuyn thành Văn phòng đại din Ban qun lý ti KKT) mc dù không đảm bo tiêu chí 7 biên chế tr lên/ phòng nhưng không th sáp nhp do các ca khu nm cách xa nhau v mt địa lý (gn 200 km). Vì vy mun qun lý, điu hành tt, mi ca khu đều phi có Ban qun lý ca khu hoc Văn phòng đại din đặt ti đó. Mt khác, đối vi KKT có các ca khu biên gii đất lin còn phi thc hin các ni dung v t chc, b máy theo Quyết định s 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 ca Th tướng Chính ph v vic ban hành quy chế điu hành hot động ti các ca khu biên gii đất lin. Như vy, tn ti s không thng nht gia mô hình Ban qun lý ca khu và Văn phòng đại din ti ca khu. Điu này gây khó khăn rt ln trong quá trình sp xếp t chc b máy ca Ban.

Ông Nguyễn Kiên Cường- Trưởng ban Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng

Mt s quy định ti Ngh định 82/2018/NĐ-CP và mt s ni dung v t chc b máy ti Quyết định s 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 ca Th tướng Chính ph v vic ban hành quy chế điu hành hot động ti các ca khu biên gii đất lin còn có s mâu thun, gây khó khăn trong quá trình trin khai sp xếp t chc, b máy ca các KKT có ca khu biên gii đất lin.

Để vic trin khai Ngh định 82/2018/NĐ-CP đạt hiu qu, Ban Qun lý KKT tnh Cao Bng mong mun B Kế hoch và Đầu tư phi hp vi B Ni v cn nhanh chóng ban hành Thông tư hướng dn c th đối vi ni dung v t chc, b máy ca các Ban qun lý KKT có các ca khu biên gii đất lin, thng nht mô hình "Ban qun lý ca khu" hay "Văn phòng đại din ti ca khu". Đồng thi để các Ban Qun lý trin khai thc hin hiu qu Ngh định 82, B Kế hoch và Đầu tư nên m lp tp hun trin khai Ngh định 82/2018/NĐ-CP để gii đáp nhng thc mc và thng nht cách hiu chung. Tiếp theo, do Ngh định 82 không quy định biên chế ti thiu đối vi Văn phòng, các đơn v trc thuc, vì vy cn có quy định c th. Đối vi Văn phòng nếu quy định s lượng biên chế ti thiu cn tính c s lượng lao động hp đồng theo Ngh định 68/2000/NĐ-CP, vì nhng v trí này cũng thc hin chc năng, nhim v theo quy định./.