Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 1358/VPCP-QHĐP, ngày 04/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Mục địch xây dựng Dự thảo Nghị định nhằm tạo khung khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia.

Định hình nền tảng pháp lý mới cho các chương trình mục tiêu quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Với quan điểm cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo phù hợp với đặc thù và thực tế quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình. Thể chế hóa yêu cầu của Quốc hội tại các Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo hướng tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg; bổ sung giải pháp chính sách đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành và các cấp ở địa phương; vai trò giám sát của cộng đồng trong quản lý và điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh sự phân cấp, tính chủ động cho chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện các hoạt động, dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các quy định, các cơ chế đặc thù.

Theo Dự thảo, Nghị định quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm; huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng có sự tham gia của cộng đồng người dân; cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức quản lý và giám sát đầu tư, đánh gia chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự thảo Nghị định đưa ra các nguyên tắc trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; trách nhiệm của bộ, cơ quan Trung ương, các cấp chính quyền ở địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đảm bảo các hoạt động hỗ trợ trong chương trình mục tiêu quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, không gây ô nhiễm môi trường và thúc đẩy bình đẳng giới.

Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng đối với quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn lực tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện một số nội dung, hoạt động có sự tham gia thực hiện của cộng đồng người dân hưởng lợi từ kế quả đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự thảo Nghị định gồm 7 Chương 43 điều: Chương I “Quy định chung”; Chương II “Lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm; Chương III “Huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”; Chương IV “Cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư có sự tham gia thực hiện của cộng đồng; Chương V “Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia”; Chương VI “Tổ chức quản lý và giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia”; Chương VII “Tổ chức thực hiện”.

Dự thảo Nghị định đang được đăng tải và lấy ý kiến góp ý tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.