FiinRatings triển khai chương trình hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu tài trợ bởi ADB dành cho doanh nghiệp Việt Nam
Chương trình áp dụng cho phí dịch vụ năm đầu tiên khi các doanh nghiệp tham gia dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu với FiinRatings

FiinRatings/FiinGroup chính thức được chấp thuận tham gia chương trình tài trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) nhằm hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm với giá trị tối đa 20.000 USD (tức khoảng 460.000.000 VND) áp dụng cho phí dịch vụ năm đầu tiên khi các doanh nghiệp tham gia dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu với FiinRatings.

Hoạt động này nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần FiinGroup và Ngân hàng Phát triển Châu Á (“ADB”), trong khuôn khổ dự án của Ngân hàng Phát triển Châu Á với sự tài trợ từ Bộ Ngoại giao và Thương mại của Chính phủ Australia: Dự án KSTA 6734-VIE: Hợp tác Công - Tư, Phát triển khu vực tư nhân và Cải cách doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt trước đó vào ngày 06/04/2022.

Theo chia sẻ của FiinGroup, nội dung chi tiết của chương trình gồm:

Điều kiện tham gia đối với tổ chức phát hành: bất kỳ tổ chức phát hành nào ký thỏa thuận về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu với FiinRatings;

Điều khoản và điều kiện: (i) kết quả xếp hạng phải được FiinRatings công bố công khai ra công chúng; (ii) phải tham gia thực hiện xếp hạng tín nhiệm với FiinRatings trước khi tổ chức phát hành tham gia xếp hạng tín nhiệm với bất cứ đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa nào khác, (iii) phải hoàn thành xếp hạng tín nhiệm trước khi nguồn tài trợ theo chương trình này kết thúc;

Chương trình hỗ trợ phí dịch vụ: Chương trình này hướng tới hỗ trợ về phí dịch vụ cho tối thiểu 25 tổ chức phát hành được xếp hạng với mức hỗ trợ lên tới 20.000 USD, áp dụng cho dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu được thực hiện bởi FiinRatings, dưới hình thức giảm trừ hoặc hoàn trả phí dịch vụ. Sau khi hỗ trợ 10 tổ chức phát hành đầu tiên, ADB sẽ cân đối hiệu quả của chương trình và có thể sửa đổi điểu kiện cũng như dự kiến hạ mức hỗ trợ xuống còn 15.000 USD cho 15 tổ chức phát hành tiếp theo./.