C th, FLC đã ch đng tm dng các hot đng thi công đ tp trung cùng vi chính quyn, các lc lượng đa phương và người dân tiến hành các bin pháp phòng chng và khc phc hu qu.

Ban Qun lý d án đã thc hin tri lưới vi đa k thut, lưới xơ da, tường đá hc, ch có đ dc ln thì dng r đá ti nhng mái ta-tuy mi vt, đng thi huy đng người và máy móc no vét, khơi thông và v sinh các khu vc b nh hưởng.

Tp đoàn FLC cũng đã đến thăm hi tng h gia đình và tm thi h tr bng tin đ các h gia đình n đnh sinh hot đng thi phi hp vi các cơ quan đoàn th đa phương tiến hành thng kê thit hi đ đưa ra các gii pháp h tr b sung tha đáng.

Tp đoàn cũng đã phi hp vi UBND TP. H Long trin khai thi công h thng thoát nước, no vét, khơi thông cng rãnh và phân thy dòng nước chy t d án; b trí lc lượng, phương tin ng trc 24/24 đ x lý kp thi các s c phát sinh trong quá trình thi công d án; đng thi thành lp t công tác xác đnh thit hi ca các h dân, làm cơ s xem xét vic h tr.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng cán bộ Tập đoàn đi thị sát khu vực dự án FLC Hạ Long

Mt s khu vc thi công d án lin k vi các khu dân cư hin đã được FLC xây dng b sung các kè r đá, h lng và thc hin các bin pháp phân thy dòng chy nhm ngăn chn đt, đá, bùn trôi t d án xung các khu dân cư

Các bin pháp khc phc trên đã cho thy hiu qu. Ti các cơn mưa vào cui tháng 8 va qua, tình trng ngp lt, tràn lp bùn đt ti các tuyến cng và các đim đã được no vét, gia c đã gim đáng k.

Hin, FLC vn tiếp tc trin khai các bin pháp phòng chng và sn sàng ng phó, khc phc hu qu khi xy ra các trn mưa tiếp theo./.