Một số kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Hoàng - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, đại diện Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên lần thứ V đánh giá khái quát những kết quả nổi bật mà Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên đạt được trong trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT trong 6 tháng đầu năm.

Ông Lê Hoàng - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đó, các Ban Quản lý KCN, KKT đã triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào KCN, KKT; thường xuyên hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

“Thông qua việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua, đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất và gắn bó giữa các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua; các đơn vị đã tiếp thu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, giúp công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả hơn, tạo động lực để các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông Lê Hoàng nói.

Kết quả tổng kết tình hình hoạt động của các KCN, KKT khu vực Tây Nguyên như sau:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các KCN tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 02 dự án đầu tư mới vào KCN Tâm Thắng, với tổng số vốn đầu tư đăng ký đầu tư đạt 114,8 tỷ đồng; diện tích đất thuê lại: 14,67 ha (đạt 100% kế hoạch đề ra). Lũy kế đến tháng 6/2018, các KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 38 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 17.746,4 tỷ đồng, vốn thực hiện 1.911,4 tỷ đồng; diện tích đất đã cho các doanh nghiệp thuê lại: 233,5 ha; tỷ lệ lấp đầy KCN Tâm Thắng: 82,17%, KCN Nhân Cơ: 86,5%.

Nhìn chung, các doanh nghiệp KCN hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu chính đạt được trong 6 tháng đầu năm: Doanh thu: 1.831 tỷ đồng; xuất khẩu: 1.072 tỷ đồng; nhập khẩu: 1,39 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước: 9,82 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 1.490 lao động (KCN Tâm Thắng: 1.378 người; KCN Nhân Cơ: 112 người) với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai. Trong 6 tháng đầu năm 2018, KKT Cửa khẩu Lệ Thanh và các KCN đã thu hút được 08 nhà đầu tư mới (KCN Trà Đa 04 nhà đầu tư, KKT Cửa khẩu Lệ Thanh 4 nhà đầu tư), với tổng vốn đăng ký đạt 478,2 tỷ đồng.

Hiện tại, KCN Trà Đa có 46 nhà đầu tư, thực hiện 51 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.959 tỷ đồng (tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017), tổng vốn đầu tư đã thực hiện 1.355 tỷ đồng (tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2017), đạt 69,17% tổng vốn đăng ký đầu tư; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.610 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017). Doanh thu các doanh nghiệp trong KCN đạt 690 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017); nộp ngân sách nhà nước 13 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 85 triệu USD; giải quyết việc làm cho 1.900 lao động (tăng 15%so với cùng kỳ năm 2017), thu nhập bình quân người lao động đạt 5,1 triệu động/người/tháng.

KKT cửa khẩu Lệ Thanh có 19 nhà đầu tư, thực hiện 26 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 725,3 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2017); tổng vốn đầu tư đã thực hiện đạt 180,1 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2017); đạt 24,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Kim ngạch xuất nhập khẩu các doanh nghiệp đạt 65 triệu USD, thu ngân sách đạt 50 tỷ đồng; tổng doanh thu thuần ước đạt 756,96 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 230 lao động, với thu nhập bình quân trên 4.000.000 đồng/người/tháng.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Trong 6 tháng đầu năm, KKT Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án, đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án; cấp Giấy phép xây dựng cho 04 doanh nghiệp. Giới thiệu địa điểm đầu tư, cho thuê dịch vụ hạ tầng cho 04 doanh nghiệp với tổng diện tích thuê đất là 41.282m2; giao đất, cho thuê lại đất đối với 09 doanh nghiệp với tổng diện tích là 126,668m2. KCN Hòa Bình, có 29 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 479 tỷ đồng, vốn thực hiện là 310 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/5/2018, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tại KKT Cửa khẩu và các KCN đạt 83.420.655 triệu USD (đạt 105,31% so với cùng kỳ năm 2017); xuất nhập cảnh đạt: 106.452 lượt người (đạt 126,39% so với cùng kỳ năm 2017); phương tiện xuất nhập cảnh đạt 13.998 lượt (đạt 90,12% so với cùng kỳ năm 2017); tổng thu ngân sách đạt 74.220.492.565 đồng (đạt 136,29% so với cùng kỳ năm 2017).

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Trong 6 tháng đầu năm, các KCN trong tỉnh đã thu hút được 04 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 175 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, KCN Hòa Phú có 48 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 3.950 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp KCN trong 6 tháng đầu năm đạt trên 3.456 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt trên 117 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động, với thu nhập bình quân trên 4,3 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Trong 6 tháng đầu năm, các KCN thu hút được 03 dự án đầu tư mới (trong đó có 01 dự án vốn đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 72 tỷ đồng và 03 triệu USD, diện tích đăng ký là 6,5ha. Lũy kế đến tháng 6/2018, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN là 66 dự án (KCN Lộc Sơn: 34 dự án; KCN Phú Hội: 32 dự án; trong đó có 21 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86,2 triệu USD và 3.600 tỷ đồng; diện tích đất đăng ký là 139,6ha. Trong đó, có 39 dự án đang hoạt động (15 dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài), giải quyết việc làm cho 2.247 lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu các doanh nghiệp KCN ước đạt 86,2 triệu USD; xuất khẩu: 72,73 triệu USD; nhập khẩu: 13,5 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước: 7,62 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, qua đó giúp cho hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT ngày càng đạt được hiệu quả cao.

Về kiến nghị với cơ quan cấp trên, các đại biểu đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý KCNvà KKT. ĐỒng thời, kiến nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về cơ cấu tổ chức đối với các Ban Quản lý KCN, KKT không đủ biên chế để thành lập tối thiểu 02 phòng (văn phòng và 01 phòng chuyên môn, nghiệp vụ).

Cũng tại Hội nghị, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Cụ thể là:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác chuyên môn, cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu hoàn thành các nội dung đã ký kết trong Giao ước thi đua năm 2018.

Hai là, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo tinh thần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ba là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Năm là, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong Khối Thi đua nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau công tác chuyên môn cũng như trong thực hiện các phong trào thi đua.

Sáu là, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; lồng ghép sơ kết 03 phòng trào thi đua do Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động.

Hội thao Khối thi đua thành công tốt đẹp

Tiếp theo Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018. Trong 2 ngày 16 và 17/6/2018, tại Nhà thi đấu Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội thao Khối thi Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên lần thứ V, do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đăng cai tổ chức.

Hội thao thu hút sự tham gia của trên 100 vận động viên đến từ 5 đơn vị thành viên trong Khối thi đua và Đội bóng đá thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các vận động viên lần lượt tham gia tranh tài ở 5 bộ môn thi đấu, bao gồm: Bóng bàn, cầu lông, bóng đá mi-ni, kéo co và nhảy bao bố.

Trong suốt quá trình diễn ra Hội thao, các vận động viên trong Khối Thi đua thi đấu nhiệt tình, trung thực, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và đẹp mắt. Đặc biệt, Hội thao có sự tham gia của các thành viên là lãnh đạo các Ban Quản lý KCN, KKT, qua đó tạo khí thế và động lực cho các vận động viên trong Khối thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đơn vị.

Sau 2 ngày thi đấu tranh tài sôi nổi và đầy ấn tượng, Hội thao Khối thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2018 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Kết quả cụ thể như sau:

Nhất toàn đoàn thuộc về các vận động viên đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông; giải Nhì: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk; giải Ba: Ban Quản lý KKT Gia Lai.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải cho 2 vận động viên xuất sắc (tham gia nhiều bộ môn của Hội thao) cho vận động viên Bùi Ngọc Hải (đội Kon Tum) và vận động viên Lê Thị Bích Sa (đội Lâm Đồng). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 11 giải nhất; 11 giải nhì và 12 giải ba (đồng giải ba môn bóng đá mi-ni) cho các bộ môn thi đấu.

Trong những ngày diễn ra Hội thao, Ban tổ chức cũng đã lồng ghép chương trình giao lưu văn nghệ cho các vận động viên trong Khối thi đua, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho các Đoàn tham gia. Hội thao đã giúp cho mỗi cán bộ công chức viên chức và người lao động các Ban Quản lý KCN, KKT trong Khối thi đua nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rèn luyện thể thao trong cuộc sống, góp phần nâng cao trí lực và tinh thần cho các thành viên trong Khối thi đua.

Được biết Hội thao Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên lần thứ VI sẽ do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lăk đăng cai tổ chức và diễn ra trong năm 2019.

Một số hình ảnh các cá nhân và tập thể vận động viên nhận phần thưởng tại Hội thao.