Hiện nay, hệ thống ngân hàng đóng vai trò cung cấp nguồn vốn chủ yếu cho nền kinh tế Việt Nam. Giá trị tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam chiếm 94,6%, cao hơn mức trung bình khoảng 80% của các nước ASEAN. Xét về giá trị tuyệt đối, thì tổng giá trị tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam thấp hơn so với 4 quốc gia trong khối ASEAN có hệ thống ngân hàng phát triển, như: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Đến ngày 31/12/2018 tại Việt Nam, 44 ngân hàng thương mại đang hoạt động, trong đó có 4 ngân hàng thương mại nhà nước, 31 ngân hàng thương mại cổ phần (trong đó có 3 ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm cổ phần chi phối), 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Thông qua bài viết “ Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”, tác giả Trịnh Đoàn Tuấn Linh sẽ bổ sung các nội dung liên quan đến tổng thu nhập của ngân hàng thương mại như các khoản thu ngoài lãi suất tiền tệ (phí và các khoản tương đương phí trong các hoạt động dịch vụ) ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Mời bạn đọc đón đọc.

Quá trình phát triển kinh tế luôn gắn bó mật thiết với yếu tố năng lượng, trong đó điện năng tiêu thụ đóng góp vai trò tích cực trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của các quốc gia, của vùng kinh tế hay của một địa phương. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm chứng minh mối quan hệ giữa tiêu dùng điện và tăng trưởng kinh tế bằng mô hình kinh tế lượng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đánh giá khác nhau về mối quan hệ này. Thông qua bài viết, “ Mối quan hệ giữa tiêu dùng điện và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp TP. Hồ Chí Minh”, nhóm tác giả Nguyễn Văn Trãi, Nguyễn Văn Thắng đánh giá tác động của yếu tố năng lượng đến tăng trưởng tổng sản phẩm tạo ra trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (GRDP). Qua đó, cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa tiêu dùng điện, tăng trưởng GRDP phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch bản tăng trưởng của Thành phố trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phá sản là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong thế giới tài chính doanh nghiệp, vì nó đề cập đến sức khỏe tài chính hoặc sự ổn định của các thực thể kinh doanh (Taffler, 1983). Cho nên, nhu cầu dự đoán về nguy cơ phá sản là rất lớn và dự đoán về phá sản sẽ là một trong những quyết định kinh doanh quan trọng nhất. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, nguy cơ phá sản đã là một trong những vấn đề nhận được quan tâm rất lớn. Cho đến nay, trên thế giới có nhiều quốc gia đã nỗ lực để kiểm chứng việc phân tích nguy cơ phá sản, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu. Thông qua bài viết, “Ứng dụng mô hình Altman Z-SCORE để phân tích nguy cơ phá sản: Trường hợp các doanh nghiệp đa ngành nghề”, tác giả Võ Thị Hoàng Phụng đánh giá nguy cơ phá sản của một tập hợp các doanh nghiệp đa loại hình và ngành nghề. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng để cung cấp thông tin về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản, nhằm phục vụ cho công tác quản lý, ra quyết định và hỗ trợ các cơ quan quản lý có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với doanh nghiệp.

Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI của Đảng đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó phát triển đội ngũ giảng viên nói chung, nâng cao năng lực giáo viên nói riêng là khâu then chốt, bởi đội ngũ giảng viên đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của hệ thống giáo dục đại học. Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Thông qua bài viết, “Nâng cao năng lực giảng viên và kiến thức thu nhận của sinh viên: Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, tác giả Lê Thị Ngọc Diệp tổng kết và phân tích kết quả các nghiên cứu đã công bố về năng lực giáo viên ảnh hưởng đến kiến thức thu nhận của sinh viên. Các tiêu chí được tổng hợp là cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng các quy định cụ thể về tiêu chuẩn giảng viên.

Thời gian qua, kinh tế - xã hội nói chung và nông nghiệp - nông thôn nói riêng của vùng Tây Bắc được Đảng và Nhà nước quan tâm và đã có bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn là lõi nghèo của cả nước. Chênh lệch thu nhập nhóm cao nhất so với nhóm thấp nhất năm 2018 ở các tỉnh vùng Tây Bắc từ 7,8 đến 8,7 lần (Tổng cục Thống kê, 2019). Tỷ lệ nghèo của vùng Tây Bắc hiện tại gấp hơn 3 lần tỷ lệ nghèo bình quân của cả nước theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 với 31,24%. Thông qua bài viết, “Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong các chương trình giảm nghèo vùng Tây Bắc”, các tác giả Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Phượng Lê đánh giá thực trạng và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho giảm nghèo vùng Tây Bắc làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho giảm nghèo vùng Tây Bắc.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

Trịnh Đoàn Tuấn Linh: Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nguyễn Văn Trãi, Nguyễn Văn Thắng: Mối quan hệ giữa tiêu dùng điện và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Thị Trúc Linh: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện của người lao động trên địa bàn TP. Trà Vinh

Võ Thị Hoàng Phụng: Ứng dụng mô hình Altman Z-SCORE để phân tích nguy cơ phá sản: Trường hợp các doanh nghiệp đa ngành nghề

Phước Minh Hiệp, Kiên Xanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Trà Vinh

Trần Lê Thị Nhựt Uyên, Bùi Văn Trịnh: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng là doanh nghiệp tại Vietinbank Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc Sương: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Tây Đô

Lê Thị Ngọc Diệp: Nâng cao năng lực giảng viên và kiến thức thu nhận của sinh viên: Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

Lâm Thị Mỹ Lan: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm thâm canh tại các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Phượng Lê: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong các chương trình giảm nghèo vùng Tây Bắc

Đinh Thị Vân Anh: Ảnh hưởng của tài sản thương hiệu đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại TP. Hồ Chí Minh

Doãn Văn Tuân: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định đi du lịch của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp khách du lịch outbound Việt Nam

Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Thiêm, Đặng Xuân Phi, Nguyễn Viết Đăng: Thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh tỉnh Sơn La

Trần Văn Thắng: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng sông Hồng

Lê Thị Kim Tuyết: Chất lượng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Đỗ Ngân Hương: Tâm lực - tiêu chí quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Bùi Thị Thảo: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát nghèo tại khu vực Tây Nguyên

Hồ Thắng: Phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thu Hà: Tác động của quản trị chất lượng chuỗi cung ứng dòng xuôi tới kết quả hoạt động của một số doanh nghiệp sản xuất chế tạo tại Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Vân, Trần Ngân Thảo, Nguyễn Hoàng Kim Ngân, Lâm Thiện Quý: Phân tích nhu cầu thị trường và đánh giá tính khả thi của dự án kinh doanh thực phẩm từ hoa

Nguyễn Xuân Minh: Để triển khai, áp dụng chỉ số hoạt động chính (KPI) hiệu quả hơn nữa trong các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Phạm Hùng Cường: Hoàn thiện hoạt động marketing địa phương nhằm thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Ngọc Anh: Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến chuyển đổi số của chính phủ - chính phủ số

Đinh Văn Toàn: Khởi nghiệp kinh doanh trong các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sang cơ chế tự chủ

Trần Đại Hải, Dương Thị Liễu: Tác động của các động lực và rào cản của giảng viên tới năng suất khoa học: Trường hợp các trường đại học kinh tế tại Việt Nam

Phan Thị Minh Lý: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hà Nội

Kiều Thị Hường: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Phitsanoukone Phonevilaysack: Đánh giá mức độ tiếp cận về những quy định, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất điện năng tại CHDCND Lào

Đỗ Văn Phức: Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng: Phương pháp đánh giá và thực trạng của Việt Nam

Phùng Thị Mỹ Linh: Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý DNNVV tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Phương Dung: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm điện máy trực tuyến của người tiêu dùng trong môi trường giá động

Đinh Thị Trâm: Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng giảng viên các trường đại học công lập trên địa bàn Hà Nội

Trần Anh Trường: Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư phát triển cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo cho các trường đại học công lập ở Việt Nam

Phan Quan Việt, Phạm Ngọc Minh: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm nước mắm PT Fisaco của khách hàng tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hà Văn Sơn, Trần Thị Quỳnh Vân: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lưu Đức Khải: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng đất của hộ nông dân: Bằng chứng từ điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam

IN THIS ISSUE

Trinh Doan Tuan Linh: Factors affecting the performance of Vietnamese commercial banks

Nguyen Van Trai, Nguyen Van Thang: The relationship between electricity consumption and economic growth: Case study of Ho Chi Minh City

Nguyen Hong Ha, Nguyen Thi Truc Linh: Factors affecting decision to participate in voluntary social insurance of employees in Tra Vinh city

Vo Thi Hoang Phung: Application of Altman Z-SCORE model to assess bankruptcy risk: The case of multidisciplinary enterprises

Phuoc Minh Hiep, Kien Xanh: To improve the efficiency of credit risk management at Vietinbank Tra Vinh

Tran Le Thi Nhut Uyen, Bui Van Trinh: Determinants of deposit decision of enterprises who are customers of Vietinbank Can Tho

Nguyen Thi Ngoc Suong: Factors influencing inpidual customers’ loan decisions at BIDV Tay Do Branch

Le Thi Ngoc Diep: Improve lecturers’ competence and students’ acquired knowledge: The key tasks of Vietnamese higher education institutions

Lam Thi My Lan: Analysis of economic efficiency of intensive shrimp farming model in coastal districts of Tra Vinh province

Nguyen Thi Thiem, Nguyen Phuong Le: Implementation of policies on supporting agricultural development in poverty reduction programs in the Northwest region

Dinh Thi Van Anh: Impact of brand equity on financial performance of commercial banks in Ho Chi Minh City

Doan Van Tuan: Factors influencing travel decision-making of customers: A case study of Vietnamese outbound travelers

Nguyen Thanh Phong, Nguyen Thi Thiem, Dang Xuan Phi, Nguyen Viet Dang: Implement administrative procedures for enterprises and competitiveness of Son La province

Tran Van Thang: Determinants of technology absorption capacity of small and medium-sized enterprises in the Red River Delta

Le Thi Kim Tuyet: Quality of human resources in order management in Vietnamese garment enterprises

Do Ngan Huong: Mental power - An important criteria to improve the quality of union staffs at grassroots unions under National Education Union of Vietnam

Bui Thi Thao: Factors affecting the process of poverty reduction in the Central Highlands region

Ho Thang: Sustainable development of cage fish farming in Cau Hai lagoon, Phu Loc district, Thua Thien Hue province

Nguyen Thu Ha: Impact of downstream supply chain quality management on the performance of manufacturing enterprises in Vietnam

Nguyen Thi Bich Van, Tran Ngan Thao, Nguyen Hoang Kim Ngan, Lam Thien Quy: Analyzing market demand and assessing feasibility of the project on food made from flowers

Nguyen Xuan Minh: To implement KPI in Vietnamese organizations and businesses more effectively

Pham Hung Cuong: Perfect place marketing activities to attract FDI into Quang Nam province

Nguyen Ngoc Anh: Develop a model to study determinants of digital transformation of the government

Dinh Van Toan: Academic entrepreneurship in Vietnam-based public universities in the context of transition to autonomy mechanism

Tran Dai Hai, Duong Thi Lieu: Impact of motivation and barriers to lecturers’ scientific productivity: The case of economics universities in Vietnam

Phan Thi Minh Ly: Analysis of factors affecting the performance of SMEs in Hanoi

Kieu Thi Huong: Determinants of the competitiveness of seafood exporters in the Central key economic region

Phitsanoukone Phonevilaysack: Assess the level of access to state regulations and policies on supporting electricity producers in Lao PDR

Do Van Phuc: Quality of management staffs in construction firms: Assessment method and the current situation of Vietnam

Phung Thi My Linh: Assessing the quality of management staffs in Nam Dinh-based SMEs

Nguyen Thi Phuong Dung: Determinants of customers’ online purchase decision for electrical products in dynamic price environment

Dinh Thi Tram: Determinants of the quality of lecturers in Hanoi-based public universities

Tran Anh Truong: Influential factors of investment in training facilities and equipment for Vietnam-based public universities

Phan Quan Viet, Pham Ngoc Minh: Factors impacting decision to choose PT Fisaco fish sauce products of customers in Phan Thiet city, Binh Thuan province

Ha Van Son, Tran Thi Quynh Van: Factors affecting consumers’ intention to buy safe foods in Ba Ria - Vung Tau

Luu Duc Khai: Determinants of farmers’ land use decision-making: Evidence from the Vietnam Access to Resources Household Survey