Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán, Bộ Tư pháp mới đây tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên, trong đó có đề mục Chứng khoán.

Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Chứng khoán
Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển đề mục Chứng khoán

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, đề mục Chứng khoán do Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển.

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BTC ngày 22/10/2014 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện pháp điển QPPL thuộc đề mục Chứng khoán.

Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển.

Về cấu trúc của Bộ pháp điển, Bộ pháp điển được cấu trúc theo các chủ đề. Mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục. Theo Điều 7 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ pháp điển bao gồm 45 chủ đề, trong đó đề mục Chứng khoán thuộc chủ đề số 34 Thương mại, đầu tư, chứng khoán.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:

1. Về sự tuân thủ trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục: về cơ bản, việc thực hiện pháp điển đối với Đề mục Chứng khoán bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và đã hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL), bao gồm: (1) công văn đề nghị thẩm định; (2) kết quả pháp điển đề mục (thực hiện trên Phần mềm pháp điển); (3) danh mục kèm theo các văn bản QPPL được sử dụng để pháp điển.

2. Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong đề mục: Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát bảo đảm các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Chứng khoán có 23 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính) và 38 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

3. Về cấu trúc đề mục: Đề mục Chứng khoán có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, gồm 10 chương với 135 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.

4. Về sự phù hợp của vị trí quy phạm pháp luật trong đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí sắp xếp các điều trong Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Chứng khoán gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực.

5. Về thực hiện ghi chú, xác định các quy phạm pháp luật có nội dung liên quan:

- Về ghi chú: Về cơ bản, kỹ thuật ghi chú trong Đề mục Chứng khoán gửi thẩm định được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

- Về xác định các quy phạm pháp luật có nội dung liên quan: Về cơ bản, các QPPL có nội dung liên quan trong Đề mục Chứng khoán gửi thẩm định được xác định bảo đảm chính xác, thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển đề mục Chứng khoán. Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định, kết quả pháp điển đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.