Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, trong kỳ, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - HSC (mã cổ phiếu HCM niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) đạt hơn 584 tỷ đồng doanh thu, trên 159 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm mạnh lần lượt tới 39% và 43% so với cùng kỳ năm 2021.

HSC không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022
Nhiều mảng kinh doanh trụ cột của HSC suy giảm doanh thu trong năm 2022 so với năm 2021 (nguồn: HSC)

Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận trong quý IV/2022 giảm sâu là do doanh thu từ nhiều mảng kinh doanh trụ cột như: Lãi từ các khoản cho vay và phải thu, môi giới, doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính, thu nhập khác… đều suy giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Hiệu quả kinh doanh suy giảm trong quý IV/2022 đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh cả năm vừa qua. Cụ thể, năm 2022, HSC ghi nhận hơn 2.854 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 15% so với năm 2021); lợi nhuận trước thuế đạt 1.068 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 71% kế hoạch đề ra cho năm 2022.

Nguyên nhân của tình trạng trên là trong năm 2022, nhiều mảng kinh doanh quan trọng suy giảm doanh thu so với năm 2021, như: Doanh thu phí môi giới chiếm 31% tổng doanh thu của HSC, nhưng giảm 37% so với năm 2021; hoạt động đầu tư tự doanh đạt 623 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021…

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2022 đạt 1.865 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) 11,2%.

Tại thời điểm 10h30 hôm nay (ngày 30/1), cổ phiếu HCM được giao dịch với giá 24.300 đồng/cổ phiếu./.