Bằng phương pháp ước lượng tác động cố định FEM với sai số chuẩn mạnh, nghiên cứu phát hiện thấy Quy mô ngân hàng và Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tác động tích cực đến KNSL của NHTM. Tỷ lệ dự phòng và Tỷ lệ chi phí ngoài lãi tác động tiêu cực đến KNSL của NHTM. Nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng tác động tích cực của Tăng trưởng kinh tế đến KNSL của NHTM. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp cho NHTM và Chính phủ để giúp các NHTM ổn định kinh doanh trong thời kỳ dịch Covid-19, gia tăng KNSL.

TS. Phạm Thị Hồng Vân

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Văn Lang

ThS. Trần Kỳ Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo tháng 6/2022

Nội dung chi tiết tại đây: