Ti d bui l có ông Geert Bourgeois, B trưởng Th hiến chính ph kiêm B trưởng Ngoi giao và Di sn phi vt th vùng Flanders; bà Jehanne Roccas - Đi s Vương quc B ti Vit Nam; ông Nguyn Văn Tùng, Ch tch UBND TP. Hi Phòng và ông Đ Nht Hoàng, Cc trưởng Cc Đu tư nước ngoài (B Kế hoch và Đu tư) cùng đi din các ban, ngành TP. Hi Phòng và các đi tác ca Khu Công nghip DEEP C II.

Các đại biểu cắt băng tại Lễ khởi động Khu Công nghiệp DEEP C II

Khu Công nghip DEEP C II có quy mô 645ha vi tng vn đu tư hơn 141 triu USD. Cũng như Khu Công nghip DEEP C I (Khu công nghip Đình Vũ), d án DEEP C II là s tiếp ni thành công ca d án DEEP C I. Khu Công nghip DEEP C II đã mang li cho nhà đu tư các li thế tương t v logistics nh kết ni trc tiếp vi cng - sân bay - đường cao tc, các ưu đãi thuế áp dng cho khu kinh tế, h thng tin ích và kết cu h tng tin cy.

Khu Công nghip DEEP C II thu hút các ngành công nghip đa dng, như: công nghip nh, công nghip nng, công nghip tng hp và ngành công nghip ph tr, vi mc tiêu nâng cao giá tr gia tăng ca hàng hoá sn xut ti Vit Nam và tăng cường kh năng cnh tranh ca Vit Nam. Đc bit, Khu Công nghip s ưu tiên thu hút các d án công ngh cao, thân thin vi môi trường.

Ông Frank Wouters, Tng Giám đc Khu công nghip DEEP C cho biết: “T nn tng ca DEEP C I, chúng tôi đang m rng đu tư vào xây dng khu công nghip xanh, bao gm các d án v năng lượng tái to, tái s dng rác thi và xây dng cng đường thu ni đa như mt phương thc vn ti thân thin hơn vi môi trường. Chúng tôi đã quyết đnh m rng thêm 2 khu công nghip trên đa bàn Thành ph, đó là Khu Công nghip DEEP C II ti khu vc Nam Đình Vũ và Khu Công nghip DEEP C III ti Cát Hi. Hai khu công nghip đu có v trí trng yếu kết ni trc tiếp vi cng nước sâu - đường cao tc - sân bay quc tế. T năm 2015, đi ngũ ca DEEP C đã luôn bn rn xây đê, bơm cát, đu ni các tin ích và biến nơi đây tr thành mt viên ngc mi ca TP. Hi Phòng”.

Bên cnh đó, “chúng tôi luôn hướng ti đu tư kết cu h tng đt tiêu chun quc tế đ h tr hot đng ca các khách hàng. Trong nhng năm qua, chúng tôi không ngng đu tư phát trin h tng tin ích và cng c đi ngũ h tr thường trc giúp đ khách hàng”, Tng Giám đc Khu công nghip DEEP C nhn mnh.

Đng thi, ông Frank Wouters cũng khng đnh, mc tiêu cui cùng ca Khu Công nghip DEEP C chính là tiếp tc gi vng nim tin ca khách hàng đi vi DEEP C vi vai trò là nn tng vng chc đ các nhà đu tư phát trin kinh doanh ti Hi Phòng và Vit Nam.

Lễ ký kết hợp tác đầu tư

Thay mt UBND TP. Hi Phòng, ông Nguyn Văn Tùng, Ch tch UBND TP. Hi Phòng biu dương và đánh giá cao nhng c gng n lc ca ch đu tư T hp Khu công nghip DEEP C và các đi tác. Đng thi, Ch tch UBND TP. Hi phòng khng đnh, t hp Khu Công nghip DEEP C là mt đi tác lâu dài, luôn n lc cung cp dch v cht lượng tt nht, là tin đ và tiêu chun cho các khu công nghip khác ti Thành ph, đóng góp không nh cho s phát trin ca nn công nghip TP. Hi Phòng nói chung và đóng góp 20% tng thu hút vn đu tư nước ngoài ti Hi Phòng nói riêng. Bên cnh đó, còn to ra hàng ngàn công ăn vic làm cho người lao đng ti khu vc Đng bng sông Hng.

Đ D án được trin khai đúng tiến đ và sm đi vào hot đng, Ch tch Nguyn Văn Tùng đ ngh, ch đu tư khu công nghip cn tp trung mi ngun lc xây dng kết cu h tng khu công nghip. Trong quá trình đu tư, cn chú trng đến công tác bo v môi trường, trin khai các hot đng xúc tiến đu tư, tp trung thu hút các d án công ngh cao, thân thin vi môi trường…

Ông Tùng cũng cam kết, Thành ph s to mi điu kin thun li đ gii quyết các vướng mc cho doanh nghip, tiếp tc ci cách th tc hành chính, đu tư xây dng kết cu h tng giao thông theo hướng đng b và hin đi đ kết ni khu vc này vi h thng Cng ca ngõ quc tế Hi Phòng, sân bay Cát Bi và các tnh phía Bc, xây bnh vin quc tế, trường hc quc tế, các khu đô th mi và các khu vui chơi gii trí…

Ti bui l, Khu công nghip DEEP C II đã vinh d đón ba nhà đu tư đu tiên đến t Hàn Quc là: Tp đoàn Pantra (sn xut ph tùng cao su), Công ty Pyeong Hwa Automotive (sn xut ph tùng ô tô) và Công ty Suhil (sn xut nguyên liu cáp quang). C ba d án ca các nhà đu tư chiếm 20ha trong Khu Công nghip DEEP C II.

Tiếp đó, Khu Công nghip DEEP C II đã ký bn ghi nh vi KDDI - đơn v cung cp dch v vin thông ln th hai ti Nht Bn. KDDI Vit Nam và Khu Công nghip DEEP C II s phát trin h thng internet vn vt (Internet of Things- IoT) thông qua mng không dây và đường cáp trong Khu Công nghip DEEP C II, nâng cao tính hiu qu trong qun lý và vn hành tin ích.

Cũng trong khuân kh bui l, Khu Công nghip DEEP C II cũng đã ký kết Biên bn ghi nh hp tác vi Tng Công ty C phn thiết b đin Vit Nam (GELEX) v vic gia nhp và tr thành c đông Công ty C phn Khu Công nghip Đình Vũ (Ch đu tư d án Deep C I và II). GELEX là đơn v sn xut thiết b đin hàng đu ti Vit Nam và đu tư m rng sang lĩnh vc bất động sản, logistics, phát trin năng lượng tái to và đu tư tài chính./.

Được thành lp t năm 1997, hin nay, Khu Công nghip DEEP C I đã thu hút được hơn 70 d án t các nhà đầu tư trên thế gii, vi tng vn đu tư đt trên 3 t USD đến t Vit Nam, Nht Bn, Hàn Quc, M, Đc, Hà Lan, Singapore... Tng vn đu tư ca các d án chiếm 20% vn đu tư vào Hi Phòng.