Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,1% với cùng kỳ năm 2015.

Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu, cà phê là mặt hàng có sự gia tăng mạnh nhất về kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, xuất khẩu cà phê trong tháng 10/2016 ước đạt 121 nghìn tấn với giá trị đạt 246 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ USD, tăng 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành hàng hạt tiêu cũng có sự gia tăng mạnh với mức tăng 10 tháng đầu năm 2016 đạt 35,7% về khối lượng và tăng 15,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 10/2016 ước đạt 12.000 tấn, với giá trị đạt 93 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 10 tháng qua đạt 159 nghìn tấn và 1,29 tỷ USD. Các thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh là Philippines (gấp 3,3 lần), Pakixtan (gấp 3,4 lần), Hoa Kỳ (36,7%), Ai Cập (18,2%), Tây Ban Nha (14,8%) và Ấn Độ (tăng 13,6%).

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD

Một số ngành hàng như cao su, chè, hạt điều đều có sự gia tăng cả về ​khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 10 năm 2016 đạt 140 nghìn tấn với giá trị đạt 183 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1 triệu tấn và 1,28 tỷ USD, tăng 15,8% về khối lượng và tăng 4,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 10 năm 2016 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 22 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 10 tháng đầu năm 2016 đạt 106 nghìn tấn và 175 triệu USD, tăng 6,6% về khối lượng và tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 10 năm 2016 ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 285 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 10 tháng đầu năm 2016 đạt 291 nghìn tấn và 2,33 tỷ USD, tăng 5,8% về khối lượng và tăng 16,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015

Gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam lại tiếp tục sụt giảm mạnh về lượng và giá trị. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 năm 2016 ước đạt 368 nghìn tấn với giá trị đạt 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn thời gian qua cũng giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 10/2016 ước đạt 203 nghìn tấn với giá trị đạt 57 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu sắn và các phẩm từ sắn 10 tháng đầu năm đạt gần 3 triệu tấn và 806 triệu USD, giảm 14,8% về khối lượng và giảm 26,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính trong 9 tháng đầu năm 2016, chiếm tới 85,7% thị phần, giảm 16,5% về khối lượng và giảm 28,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10/2016 ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2016 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 10/2016, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,23 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 19,99 tỷ USD, tăng 3,6% so với năm cùng kỳ năm 2015.