Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước 10 đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể: khối lượng gạo xuất khẩu tháng 06/2017 ước đạt 413 nghìn tấn với giá trị đạt 182 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,8 triệu tấn và 1,2 tỷ USD, tăng 6,3% về khối lượng và tăng 4,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu cà phê tháng 06/2017 ước đạt 109 nghìn tấn với giá trị đạt 259 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 817 nghìn tấn và 1,86 tỷ USD, giảm 16,7% về khối lượng, nhưng tăng 9,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành hàng cao su có sự gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6 năm 2017 đạt 100 nghìn tấn với giá trị đạt 158 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 462 nghìn tấn và 867 triệu USD, tăng 5% về khối lượng và tăng 58,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 06/2017 ước đạt 2,97 tỷ USD

Tháng 6/2017, khối lượng xuất khẩu chè ước đạt 13 nghìn tấn với giá trị đạt 22 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 63 nghìn tấn và 98 triệu USD, tăng 17% về khối lượng và tăng 15% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 06/2017 ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 333 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 149 nghìn tấn và 1,5 tỷ USD, giảm 4,4% về khối lượng nhưng tăng 20,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 6 ước đạt 23 nghìn tấn, với giá trị đạt 110 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 126 nghìn tấn và 714 triệu USD, tăng 18,3% về khối lượng nhưng giảm 16,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 06/2017 đạt 609 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Gia tăng mạnh nhất là ngành hàng rau quả. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 06/2017 ước đạt 283 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 06/2017 ước đạt 653 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016./.