Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phú về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01/2022 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 08/02/2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dân năm 2022; để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đến hết ngày 31/01/2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với Bộ Xây dựng theo từng tháng; khẩn trương gửi văn bản cam kết đến Bộ Xây dựng trước ngày 20/02/2022.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2022: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Năm 2022, các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng
Bộ Xây dưng yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2022: Khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định (chậm nhất trong tháng 5/2022), làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để sớm khởi công công trình.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội: Đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định; chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền, sớm giải ngân kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2022 trong quý I/2022.

Đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2023: Khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trước ngày 31/10/2022.

Đặc biệt, Chỉ thị nêu rõ, đến ngày 30/9/2022, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, nếu không có lý do khách quan, bất khả kháng, Bộ Xây dựng kiên quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác. Người đứng đầu đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng thời không xem xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm 2022.

Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, các chủ đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (trước tình hình giải ngân cả tháng và kết quả giải ngân tháng trước) về Bộ Xây dựng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo./.