Ngay sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã… Thực tiễn thi hành Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành trong 10 năm qua cũng đã gặp phải những khó khăn, bất cập. Mặt khác, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi mặt kinh tế - xã hội. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả đăng ký hợp tác xã.

Nghiên cứu, triển khai xây dựng các ứng dụng mới trong đăng ký hợp tác xã

Nghiên cứu, triển khai xây dựng các ứng dụng mới trong đăng ký hợp tác xã

Ngày 08/4/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã được ban hành, nhằm cụ thể hóa tinh thần cải cách của Luật. Các văn bản này đặc biệt bám sát những nội dung cải cách, đổi mới trong các quy định về gia nhập thị trường. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn chưa tiến hành đăng ký và tổ chức lại.

Theo số liệu của tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tính đến cuối năm 2020, còn 615 hợp tác xã chưa đăng ký và tổ chức lại, chiếm 2,21% tổng số hợp tác xã cả nước. Chính vì vây, cần có nhiều hình thức nhằm hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đăng ký và tổ chức lại.

Vì vậy, trong bối cảnh này, việc xây dựng, hoàn thiện một khung khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, khả thi và đặc biệt là đẩy mạnh tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hợp tác xã là vô cùng cấp thiết, để tạo sự thuận lợi, bình đẳng tối đa cho hợp tác xã trong quá trình gia nhập thị trường, tiếp cận cơ hội, thể hiện bản lĩnh trong sân chơi với các mô hình kinh tế khác. Để hiện thực hóa các nội dung này, thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Tiến hành nghiên cứu, triển khai xây dựng các ứng dụng mới, như: Ứng dụng Đăng ký hợp tác xã qua mạng thông tin điện tử; Ứng dụng Quản lý báo cáo của hợp tác xã; Ứng dụng Quản lý hợp tác xã sau thành lập…, để hợp tác xã và cơ quan đăng ký kinh doanh chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện đăng ký, quản lý hợp tác xã trên môi trường điện tử.

Tiếp tục rà soát, yêu cầu chấn chỉnh nghiêm các trường hợp cấp đăng ký hợp tác xã ngoài Hệ thống. Đồng thời, bổ sung và hoàn thiện các quy định làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, khai thác và chia sẻ thông tin từ Hệ thống đăng ký hợp tác xã, cơ sở dữ liệu quốc gia về hợp tác xã với các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan khác hay cơ sở dữ liệu khác về doanh nghiệp, dân cư…

Thực hiện chia sẻ dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với hệ thống thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương, qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính (giảm thời gian, giảm thành phần hồ sơ… cho hợp tác xã khi thực hiện các thủ tục hành chính khác). Hàng năm, tiến hành duy trì, nâng cấp phần cứng, máy móc, phát triển hệ thống để đảm bảo cơ sở hạ tầng cho việc đăng ký, lưu trữ và chia sẻ thông tin đăng ký hợp tác xã./.