Thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW

Luật Hợp tác xã (HTX) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 này có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là đã thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Mở ra khung pháp lý mới cho hoạt động của kinh tế hợp tác
Quốc hội đã biểu thông qua Luật HTX (sửa đổi) với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành

Luật đã bổ sung quy định tại Chương II về các chính sách của Nhà nước phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Cụ thể, bổ sung tại Điều 18 quy định một trong các tiêu chí để được xem xét thụ hưởng chính sách của Nhà nước khi tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này; không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Cùng với quy định cụ thể về chính sách ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Luật còn bổ sung khoản 7 Điều 20 quy định về chính sách nhân rộng mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, nhằm góp phần phát triển, thúc đẩy và lan tỏa các điển hình kinh tế tập thể.

Nhiều ưu đãi cho kinh tế hợp tác

Đáng chú ý, Luật còn mở ra chính sách tiếp cận và nghiên cứu thị trường; chính sách đất đai đã quy định chính quyền địa phương ưu tiên bố trí quỹ đất cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX thuê; ưu đãi hợp lý về giá và thời gian cho thuê đất đối với tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX chưa được hỗ trợ thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX thuê đất, đất có mặt nước của Nhà nước để sản xuất, kinh doanh thì được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước; trường hợp thuê, thuê lại đất, đất có mặt nước của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sản xuất, kinh doanh, thì được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà nước tạo điều kiện để tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX sử dụng đất ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai.

Luật còn bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 25 quy định hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX liên kết hình thành vùng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn để phát triển thị trường; hỗ trợ hình thành sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị kinh tế, văn hóa, lợi thế của địa phương.

Luật đã chỉnh lý khoản 1 Điều 26 quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Luật còn chỉnh lý khoản 4 Điều 26 quy định hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với việc hình thành chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Quy định tại Điều 18 không giới hạn về đối tượng được xem xét thụ hưởng chính sách, mà chỉ đặt ra những yêu cầu cơ bản cần đáp ứng để phản ảnh đúng bản chất, tôn chỉ, mục đích phát triển đối với khu vực kinh tế tập thể.

Mở ra khung pháp lý mới cho hoạt động của kinh tế hợp tác
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật HTX (sửa đổi) diễn ra ngày 25/5/2023

Để Luật HTX (sửa đổi) được thông qua với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành gần như tuyệt đối, với vai trò là cơ quan soạn thảo, trong thời gian qua, một mặt bám sát các ý kiến chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, mặt khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động triển khai nhiều hình thức hội thảo, lấy ý kiến đa chiều, thực chất, để hoàn thiện dự thảo Luật với chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu cao của các cơ quan chức năng trong lần sửa đổi Luật lần này, nhằm “làm mới” hành hang pháp lý, tạo thuận lợi, thúc đẩy mô hình kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả, hiện đại trong thời gian tới./.