Tối ngày 21/6, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6-2015) và Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 năm 2014 đã diễn ra tại Hà Nội. Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và đông đảo nhà báo tới từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Báo chí góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ôn lại lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Cách đây 90 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, số ra đầu tiên vào ngày 21/6/1925, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Báo Thanh niên là dấu mốc quan trọng của cách mạng nước ta. Thông qua Báo Thanh niên, Bác Hồ đã truyền bá tư tưởng cách mạng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/2/1930 và 20 năm sau đó, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Suốt 90 năm qua, Báo chí Cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sĩ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, báo chí cách mạng đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tuyên truyền đường lối của Đảng, vận động, tập hợp quần chúng, phát huy cao độ lòng yêu nước, xây dựng lực lượng cách mạng, cổ vũ nhân dân đứng lên đập tan ách đô hộ của thực dân, đế quốc, phong kiến. Trong 45 năm kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau đó, báo chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Các nhà báo có mặt trên khắp các chiến trường, vừa cầm bút, vừa cầm súng để làm báo và chiến đấu, góp phần tạo nên khí thế hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ. Gần 400 nhà báo đã anh dũng hy sinh trong tư thế của người chiến sĩ.

Vai trò và đóng góp to lớn của Báo chí Cách mạng tiếp tục được thể hiện trong thời kỳ Đổi mới. Những bài báo mang tinh thần đổi mới, ủng hộ, cổ vũ động viên những nhân tố mới, phong trào thi đua lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, trên mọi miền của Tổ quốc; phản ánh thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; những bài phóng sự, điều tra về những mô hình mới, những điển hình tiên tiến, về chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đã làm nức lòng nhân dân cả nước, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong 30 năm đổi mới vừa qua. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước trong 90 năm qua, đã trao tặng các nhà báo, các cơ quan báo chí nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức. Chủ tịch nước phát biểu: “Trong bối cảnh đó, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, báo chí cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong mọi lĩnh vực; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại để nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu công cuộc đổi mới, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Báo chí cần phản ánh trung thực tình hình đất nước, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, là tiếng nói của nhân dân, cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; cổ vũ nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng... Đồng thời, báo chí cũng phải tích cực đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan cần nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước để có chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động, phát triển, phát huy vai trò và có những đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo và quản lý báo chí hoạt động đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có chất lượng ngày càng cao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí của đất nước. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí cả về nội dung tư tưởng, tính thuyết phục, hấp dẫn.

Đội ngũ những người làm báo cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, có đủ dũng khí, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, bám sát thực tiễn, để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, hay, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn.

Năm có nhiều giải A báo chí nhất

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, phóng viên - nhà báo và cộng tác viên có những tác phẩm báo chí được trao giải Báo chí quốc gia lần thứ IX, năm 2014. Những tác phẩm báo chí xuất sắc này chính là sự đóng góp thiết thực của các nhà báo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Chủ tịch nước trao giải A báo chí

Theo ban tổ chức, Hội đồng Giải năm nay nhận được 1.468 tác phẩm dự thi đến từ 62/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 18/19 Liên Chi hội và 37 Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương. Qua 8 mùa giải, đây là năm thứ 3 liên tiếp Giải báo chí Quốc gia có số tác phẩm gửi dự thi cao nhất, với gần 1.500 tác phẩm dự thi. Trong số 177 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn trao giải cho 118 tác phẩm thuộc 11 thể loại, với 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải khuyến khích. Đây cũng là năm có nhiều tác phẩm báo chí đạt nhiều giải A nhất từ trước tới nay.

Các tác phẩm đã phản ánh sâu sát tất cả các sự kiện chính trị lớn của đất nước năm 2014 như: Cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc Trung Quốc đặt hạ trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta…/.