Ngày 02/06/2016, Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) phi hp vi Google Vit Nam t chc hi tho “Đón làn sóng công ngh s: Doanh nghip nh và va Vit Nam đã sn sàng?”.

Chủ tịch VCCI, ông Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội thảo

Phát biu ti hi tho, ông Vũ Tiến Lc cho biết, Vit Nam là mt trong nhng ngôi sao đang lên v vic biến đi làn sóng công ngh s. Làn sóng công ngh s đang phát trin nhanh chóng và có tác đng mnh m ti c doanh nghip Vit Nam, nht là các doanh nghip nh và va.

“Công ngh s đang to nên mt nn tng cho s bình đng gia doanh nghip ln và doanh nghip nh và va trong vic tiếp cn tri thc, tiếp cn th trường… m ra mt thế h doanh nghip mi vi đc trưng quan trng “vn nh, trí tu ln”, ông Lc nhn mnh.

Chính vì vy, tiếp nhn và ng dng hiu qu các công ngh này là cách thc đi tt, đón đu đi vi các doanh nghip nh và va Vit Nam trong quá trình nâng cao năng lc cnh tranh ca doanh nghip.

S liu t Google cho thy, hin Vit Nam là quc gia có dân s kết ni trc tuyến ln th 5 trong khu vc châu Á Thái Bình Dương vi khong 52 triu người kết ni trc tuyến. Có ti 55% người Vit s hu smartphone và 46% người s hu máy tính cá nhân. Người Vit Nam dùng đin thoi di đng cho nhiu hot đng khác nhau t tìm kiếm thông tin, xem video, tìm đường đi, kim tra tình trng giao thông và qun lý danh sách mua hàng...

Cũng theo mt đi din ca Google, bà Tammy Phan cho hay, Vit Nam hin là quc gia đng đu v đin thoi di đng, d kiến ti năm 2020 s đt t l c 10 người thì có 8 người s dng đin thoi di đng

“Đáng chú ý, doanh nghip kết ni trc tuyến có th tăng doanh thu thêm khong 40% bi nghiên cu cho thy có ti 70% người tiêu dùng s dng công c tìm kiếm trc tuyến trước khi mua hàng. Điu đó có nghĩa các doanh nghip kết ni trc tuyến thì khách hàng có th tìm kiếm d dàng hơn”, bà Tammy Phan cho biết.

Còn ông Đu Anh Tun, Trưởng Ban pháp chế, VCCI cho biết, các kết qu nghiên cu ca VCCI cũng cho thy, nhng doanh nghip ng dng công ngh hiu qu thường d tiếp cn thông tin chính sách, pháp lut hơn, thc hin th tc hành chính nhanh chóng hơn và quan trng là có kết qu kinh doanh tt hơn.

“V phía cơ quan nhà nước, nếu áp dng công ngh thông tin tt, cũng cung cp thông tin ti doanh nghip nhanh chóng và thun li hơn, vi thi gian thc hin th tc hành chính cho doanh nghip được rút ngn, đng thi cơ hi ny sinh nhũng nhiu s được gim thiu...”, ông Tun nhn mnh.

Theo s liu t VCCI, tính đến hết năm 2015, có khong 95% doanh nghip Vit Nam s dng internet, nhưng có ti 60% doanh nghip gp khó khăn trong vic ng dng internet. Dù thuc nhóm các quc gia có tc đ phát trin công ngh vin thông và đin thoi di đng cao nht khu vc và thế gii, nhưng mc đ sn sàng cho kinh tế s Vit Nam ch đng th 85/143 nn kinh tế.

Nói v vic các doanh nghip nh và va còn chm s hóa, bà Tammy Phan cho biết, ngoài vic doanh nghip thiếu nhn thc v li ích ca kết ni trc tuyến, thì vic s hóa tn nhiu chi phí và thiếu cơ hi tiếp cn vi các ngun vn đu tư; thiếu chuyên môn k thut ni bộ; xã hội có thói quen dùng tin mt và lo lng v vn đ bo mt cũng là nhng rào cn khiến các doanh nghip nh và va chưa thc s quan tâm đến vic ng dng công ngh thông tin trong hot đng sn xut, kinh doanh.

Chính vì vy, theo bà Tammy Phan, các b, ngành cn phi phi hp vi nhau đ tháo g khó khăn cho doanh nghip nh và va, đng thi có nhng bin pháp đ tăng cường nhn thc v vai trò ca công ngh thông tin trong vic nâng cao năng lc cnh tranh ca doanh nghip.

Chia s ti Hi tho, đ xây dng mt khung kh pháp lý nhm h tr tt hơn cho s phát trin ca thương mi đin t, bà Bùi Thu Thy, Phó Cc trưởng Cc Phát trin doanh nghip, B Kế hoch và Đu tư cho biết, trong d tho Lut H tr doanh nghip nh và va mà B Kế hoch và Đu tư đang son tho, nhiu gii pháp h tr doanh nghip phát trin thương mi đin t đã được đưa vào, như: đào to online, h tr khi nghip, hi nhp đin t...

Còn theo ông Phan Đc Hiếu, Phó Vin trưởng Vin Nghiên cu và Qun lý Kinh tế Trung ương, đ thúc đy ng dng công ngh thông tin, ngày 25/05/2016 va qua, Chính ph đã ban hành Ngh quyết v chính sách ưu đãi thuế thúc đy phát trin ng dng công ngh thông tin ti Vit Nam.

Theo đó s ưu đãi thuế đi vi doanh nghip sn xut ni dung thông tin s, dch v phn mm, sn phm công ngh thông tin trng đim... Ngoài ra, B Khoa hc và Công ngh cũng đang trình Chính ph sa đi, b sung Danh mc hot đng thuc lĩnh vc nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh, Danh mc công ngh cao được ưu tiên đu tư phát trin, Danh mc sn phm công ngh cao được khuyến khích phát trin.

“Nhng công vic này theo Ngh quyết s được hoàn thành vào tháng 8 ti. Như vy, doanh nghip s được h tr đ phát trin khoa hc công ngh và thương mi đin t nhiu hơn”, ông Hiếu cho biết./.