Đại diện Ban quản lý Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận giới thiệu mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Kết luận sau phiên họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã chỉ rõ, việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về điện hạt nhân là một trong ba trụ cột quan trọng của chương trình phát triển năng lượng hạt nhân quốc gia, cùng với việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, đây là vấn đề rất mới, phức tạp, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải xây dựng từ đầu, các cơ quan, bộ, ngành chưa có nhiều kinh nghiệm, nên tiến độ xây dựng, soạn thảo văn bản còn chậm, chất lượng còn có điểm hạn chế, khối lượng nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần ban hành phục vụ Dự án điện hạt nhân còn rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa của các bộ, ngành, địa phương.

Vì thế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân giai đoạn 2013 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 248/TTg-KTN, ngày 19/2/2013.

Theo đó, Các bộ, ngành nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, các quy định quốc tế, hướng dẫn của IAEA để làm rõ hệ thống khung quy phạm pháp luật, đưa ra đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân cần ban hành, bao gồm cả các quy chế, quy định cần thiết đối với từng bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, cập nhật Kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân giai đoạn 2013 - 2020, có kế hoạch phân bổ thời gian, nguồn lực, chuyên gia, kinh phí phù hợp để tổ chức soạn thảo, đáp ứng yêu cầu theo tiến độ thực hiện của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2014 để xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, trước mắt, bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan, nghiên cứu, đề xuất những vấn đề trực tiếp liên quan tới việc triển khai thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ để chủ động đề xuất ban hành các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc thông tư của các nộ, đưa vào trong kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân để kịp thời đáp ứng yêu cầu của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính, Bộ Công Thương làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận để thống nhất thứ tự ưu tiên, tiến độ và nguồn vốn thực hiện của các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để bảo đảm có nguồn vốn cho địa phương thực hiện từ năm 2015./.