Về sản xuất, PV GAS tích cực làm việc với các Bộ ngành, EVN gia tăng sản lượng khí huy động năm 2021, phù hợp nghĩa vụ bao tiêu từ thượng nguồn; tích cực làm việc với các bên liên quan để sớm ký kết các phụ lục hợp đồng bán khí theo giá khí thị trường còn vướng mắc làm cơ sở thanh toán, giảm thiểu công nợ; Chủ động làm việc với các bên trong dây chuyền khí để tối ưu công tác bảo dưỡng sửa chữa dừng/giảm cung cấp và tiêu thụ khí; Xây dựng và thực hiện các kịch bản huy động, điều độ nguồn khí, chế độ vận hành tối ưu phù hợp với biến động của giá dầu và tình hình dịch bệnh; Thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh các định mức, quy trình kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo dưỡng sửa chữa phù hợp các qui định, hiệu quả và tối ưu các chi phí.

PV GAS tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để phát triển bền vững ngành công nghiệp khí

Trong công tác quản trị, PV GAS tiếp tục duy trì và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện các công việc liên quan, ứng phó hiệu quả diễn biến dịch bệnh, đảm bảo mọi hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng diễn ra liên tục; Nâng cao công tác quản trị; rà soát và từng bước số hóa, tối ưu hóa hệ thống quản lý; Rà soát, củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, thích ứng nhanh mỗi khi có biến động, vận hành hiệu quả theo cơ chế thị trường, xu hướng phát triển và hội nhập...

Thường xuyên kiểm tra an toàn công trình khí, đảm bảo cho cuộc sống dân sinh và bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, PV GAS tăng cường rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Người đại diện phần vốn của TCT tại các đơn vị thành viên nhằm rà soát, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn trong việc thực hiện các chủ trương phát triển chung của TCT, đồng thời tăng cường công tác giám sát hoạt động của Người đại diện và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp; Thực hiện tái cấu trúc theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt; Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực tiên tiến; Triển khai kế hoạch kiến tạo văn hóa PV GAS; Thực hiện cải cách chính sách chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động dựa trên mức độ phức tạp công việc, năng lực nhân viên, khối lượng và hiệu quả công việc, không cào bằng, nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu cho mỗi CBCNV.

Về đầu tư, PV GAS định hướng tận dụng những lợi thế về tiềm lực tài chính hiện có, tăng cường đầu tư trên cơ sở rà soát, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng kịp thời nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường và gắn với Chiến lược phát triển của PV GAS. Trong đó có các nội dung quan trọng như: Xây dựng, ban hành qui trình quản trị doanh mục đầu tư tại PV GAS; Hoàn thiện, triển khai đề án tổng thể hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG trên toàn quốc hiệu quả và tối ưu; Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đảm bảo tiến độ các dự án kho LNG 1 triệu tấn, 3 triệu tấn tại Thị Vải; đảm bảo nguồn cung ổn định và gia tăng thị phần LPG tại khu vực miền Bắc; xem xét và triển khai đầu tư (các mỏ khí, sản xuất LNG, mua sớm LNG), mua/sáp nhập các công ty kinh doanh LPG,…

Duy trì và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mọi hoạt động SXKD

Về quản trị tài chính, PV GAS tập trung thực hiện các giải pháp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn như: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các qui chế, qui định liên quan công tác tài chính phù hợp quy định của Nhà nước, Tập đoàn và xu hướng phát triển trên nguyên tắc tạo cơ chế chủ động, linh hoạt, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ (quản lý nợ, đầu tư tài chính, huy động/sử dụng vốn,…); Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trên cơ sở phương án tối ưu để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển PV GAS; Xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả nhằm hạn chế tối đa, cũng như sẵn sàng ứng phó với các rủi ro tài chính khi có tác động tiêu cực từ bên ngoài; Tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...

Đối với việc phát triển thị trường khí, PV GAS định hướng phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hộ tiêu thụ để đảm bảo cho phát triển bền vững; Đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng PetroVietnam Gas trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng tại Việt Nam và quốc tế; Phát triển đội ngũ cán bộ thị trường chuyên trách, có trình độ, khả năng dự báo cao, thường xuyên theo dõi và bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, kịp thời đưa các nhận định, dự báo để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ngoài các giải pháp trên, để thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD, PV GAS tích cực triển khai thực hiện, chủ động làm việc/phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên hệ với các Bộ ngành, Chính phủ để giải quyết các vấn đề liên quan đến giá/cơ chế giá khí, cước phí, các qui chuẩn/tiêu chuẩn áp dụng dụng trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm khí,..., thúc đẩy việc tháo gỡ các vướng mắc, tạo cơ chế, chính sách phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp./.