Hôm nay (ngày 27/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội đầu năm, nhằm rà soát sớm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 và năm 2023 của Quốc hội.

Rà soát sớm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội đầu năm

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 là chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phục vụ triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 2 của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phục vụ chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức phiên họp tháng 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá về kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Rà soát sớm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo báo tại cuộc họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo các cơ quan tiếp tục triển khai các nội dung theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bám sát định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn nhiệm kỳ theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ chính trị và kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo rà soát, bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới.

Triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, trong đó chú trọng theo dõi, giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, về chính sách tài khoá và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội và các công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực giao thông; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.../.