“Tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở trung ương nhằm đề xuất, kiến nghị giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, vừa diễn ra.

Liên quan đến định hướng đổi mới hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý, cần kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Người đứng đầu Quốc hội còn lưu ý, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là tăng cường giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc trong xã hội, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Đại biểu chuyên trách ở Trung ương đã kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Ảnh: QH

Một hướng đổi mới quan trọng nữa được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đó là cần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, nhất là các vấn đề về kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, chuẩn hóa các quy định về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng…

Một giải pháp trọng tâm nữa cần nghiên cứu triển khai để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, là chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng Quốc hội điện tử; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách…

Để bàn sâu hơn về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sắp tới đích thân ông và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các buổi làm việc với từng cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.