“Đoàn giám sát của Quốc hội đã xác định rõ những nội dung giám sát trọng tâm đối với từng bộ, ngành, địa phương...”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, khi trình bày Kế hoạch giám sát một số bộ, ngành và địa phương trong thời gian tới của Đoàn giám sát Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”, theo Văn phòng Quốc hội.

​Theo đó, Đoàn giám sát sẽ làm việc, giám sát trực tiếp với nhiều bộ, ban, ngành, địa phương như: Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương… cùng một số địa phương.

Tập trung “soi” số liệu về thất thoát, lãng phí của các bộ, ngành, địa phương
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà, Đoàn giám sát sẽ làm việc, giám sát trực tiếp với nhiều bộ, ban, ngành, địa phương. Ảnh: Quốc hội

Làm việc với Thanh tra Chính phủ, Đoàn giám sát sẽ tập trung làm rõ các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng bộ, ngành, địa phương qua các cuộc thanh tra, kiểm tra; số liệu cụ thể về thất thoát, lãng phi của từng bộ, ngành, địa phương...

Đối với Bộ Tài chính, theo bà Hà, Đoàn giám sát sẽ tập trung giám sát công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm và 5 năm; việc lập, thẩm định, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của cả nước và các bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung vào việc lập, thẩm định, phân bố, giao dự toán chi thường xuyên; chi thường xuyên phục vụ khánh tiết, tiếp tân, hội nghị, đi nước ngoài; công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước khác, tài sản công.

Với Bộ Công an, Đoàn sẽ tập trung giám sát việc quản lý, khai thác, sử dụng kho biển số xe ô tô; làm rõ số liệu cụ thể về thất thoát, lãng phí của từng bộ, ngành, địa phương qua các vụ án, các cuộc điều tra.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn sẽ giám sát tổng thể việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên của cả nước, trong đó tập trung vào việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đem giả thuộc lĩnh vực quản lý; việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoảng sản; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Đối với Bộ Công thương, Đoàn sẽ tập trung giám sát việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện, khai thác các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, điện, than.

Với Bộ Y tế, Đoàn sẽ tập trung giảm sát việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị; đầu tư công trình, dự án; việc quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị; các dự án hoàn thành chưa thực hiện bàn giao; việc tinh gọn bộ máy, tính giản biên chế…

Đối với các địa phương, Đoàn sẽ tập trung giám sát việc tổ chức và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được quy định tại Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm, 5 năm của Chính phủ và của địa phương. Căn cứ báo cáo của các địa phương, Đoàn công tác sẽ quyết định các nội dung giám sát trọng tâm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư công; việc quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế…/.