Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 13,4%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng +0,5%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,13 tỷ USD, tăng 1,4%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16,5%.

Gỗ và thủy sản là hai mặt hàng xuất khẩu có thặng dư thương mại cao trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm 2019, 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 19,3% (giá trị giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2018), 17,6% (+10%), 9,7% (+6,2%) và 6,3% (-0,8%).

Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 3 tháng tăng khá như: Chè đạt 45 triệu USD, tăng 15,4%; sản phẩm từ cao su đạt 100 triệu USD, tăng 8,8%; cao su đạt 461 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 3 tháng ước đạt 129 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu thủy sản tăng (+0,5%), trong đó: Cá tra ước đạt 483 triệu USD, tăng 10,7%; tôm các loại ước đạt 676 triệu USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tăng mạnh (+16,5%), trong đó: Quế tăng 18,7%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 15,6%; sản phẩm mây, tre, cói tăng 37,7% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt trong 3 tháng đầu năm 2019 là chè (tăng 2,1% về khối lượng và 15,4% về giá trị), cao su (tăng 32,8% về lượng và tăng 18,5% về giá trị), cá tra (tăng 10% về giá trị), sản phẩm mây, tre, cói thảm (tăng 37,7% về giá trị)

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 03/2019 đạt 2,55 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt 7,25 tỷ USD tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 5,92 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2018. Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 3 năm 2019 đạt 243 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 3 tháng đầu năm đạt 668 triệu USD, tăng 14,3% so với năm 2018.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đang thặng dư gần 796 triệu USD, giảm gần 30% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018. Ước 3 tháng đầu năm cán cân thương mại ngành thặng dư 1.552 triệu USD bằng 72,56% cùng kỳ năm 2018.

Trong nhóm các sản phẩm có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư, thì gỗ và sản phẩm gỗ có thặng dư thương mại trong 2 tháng đầu năm 2019 cao nhất, đạt gần 1,02 tỷ USD, tăng 14,9% so với thặng dư thương mại 2 tháng đầu năm 2018. Tiếp đến là thủy sản đạt khoảng 845,3 triệu USD, tăng 6,5% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018. Nhóm hàng rau quả tuy có giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2019 vượt 303,9 triệu USD so với giá trị nhập khẩu nhưng so với cùng kỳ năm 2018, mức thặng dư thương mại này đã giảm 24,2%. Mặt hàng hạt điều có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu 160,5 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2019, tăng đáng kể 22,1% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018. Tương tự, mặt hàng cao su cũng có cán cân thương mại trong tháng 1/2019 thặng dư gần 132,6 triệu USD và tăng đáng kể 24,2% so với cùng kỳ năm 2018./.