Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 05/2016, theo đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm so với tháng trước. Trong khi đó, tốc độ tăng IIP tháng này cũng giảm so với tháng 04/2016.

Cụ thể là, IIP toàn ngành công nghiệp tháng 05/2016 tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước (tháng 04/2016 tăng 7,9%), trong đó ngành khai khoáng giảm 4,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,2% (giảm 1,3% so với tháng trước); sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2015 (Biểu đồ).

Việc IIP tháng 5/2015 giảm hơn so với cùng thời điểm năm 2015, cũng như giảm nhẹ hơn so với tháng 04/2016 là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành khai khoáng giảm so với cùng kỳ năm 2015, cũng như tháng 04/2016.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%, đóng góp 6,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 1,2%, làm giảm 0,2 điểm phần trăm mức tăng chung.

Doanh thu ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất

5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất kim loại tăng 18,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 17,5%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 17%; dệt tăng 16,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,2%... Kéo theo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm ước tính tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Ti vi tăng 42%; ô tô tăng 28,6%; thép thanh, thép góc tăng 22,5%; thép cán tăng 20,8%; thức ăn cho gia súc tăng 17,5%; xi măng tăng 16,1%...

Trong tháng 04/2016, Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng IIP. Cụ thể là, Thái Nguyên tăng 39,9%; Quảng Nam tăng 37,9%; Cần Thơ tăng 19,8%; Hải Phòng tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Đà Nẵng tăng 10,6%; Hải Dương tăng 8,5%; Đồng Nai tăng 8,2%; Bình Dương tăng 7,7%; Hà Nội tăng 7,4%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 04/2016 giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2015. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 4 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Dệt tăng 21,4%; sản xuất kim loại tăng 18,2%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 12,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,7%...

Cũng theo báo cáo, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/5/2016 tăng 8,7% so với cùng thời điểm năm 2015 (thấp hơn mức tăng 11,5% của cùng thời điểm năm trước). Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 104,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 65,5%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 36,1%; sản xuất trang phục tăng 29,5%... Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 4 tháng đầu năm 2016 là 72,9%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 134,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 118,5%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 114,9%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2016 tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,2%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,7%. Tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%.