Tại phiên họp thứ 17, chiều nay (ngày 28/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, theo Văn phòng Quốc hội.

Thông qua Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Theo đó, tại Tờ trình số 427/TTr-CP ngày 19/10/2022, Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến về phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng trong tổng số 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và việc bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn bổ sung từ kế hoạch vốn nước ngoài chưa phân bổ; đồng thời, trình UBTVQH cho ý kiến về phương án phân bổ số vốn này cho 16 tỉnh tham gia Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách trung ương cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

Thông qua Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia
UBTVQH đã biểu quyết nhất trí phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Sau khi thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết nhất trí phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,732 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

UBTVQH cùng đồng ý cho phép bổ sung 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) vốn vay vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương giao bổ sung vốn đầu tư phát triển cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc; đồng thời, rà soát, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định pháp luật. Khẩn trương báo cáo UBTVQH phương án phân bổ số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBTVQH giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của UBTVQH và rà soát, hoàn thiện Nghị quyết của UBTVQH để sớm ký ban hành…/.